Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
              50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
              66. Egentligt utvecklingssamarbete
              80. Utvecklingssamarbetskrediter
              88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital
              89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

30. Internationellt utvecklingssamarbetePDF-versio

Förklaring: Det viktigaste målet för Finlands internationella utvecklingssamarbete är att avskaffa extrem fattigdom, minska fattigdom och ojämlikhet och tillgodose de mänskliga rättigheterna. Säkra levnadsförhållanden, mänskliga rättigheter och människors möjlighet att påverka sina angelägenheter, en tillräcklig inkomst och en god livsmiljö stärker också den internationella säkerheten, ekonomin och miljön.

Handlingsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030, och en regelbunden uppföljning och utvärdering av programmet anger ramarna för alla länders agerande för att skapa en hållbar utveckling under de kommande 15 åren. Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete utgår från genomförandet av FN:s Agenda 2030 utanför Finlands gränser. Det görs genom att stödja utvecklingsländer i att uppnå målen för en hållbar utveckling och genom att arbeta för nödvändiga förändringar i den globala omvärlden.

I utvecklingssamarbetet satsar utrikesministeriet på de prioriterade områdena i statsrådets redogörelse (SRR 1/2016 rd) som främjar flera av målen för Agenda 2030

  • — att stärka kvinnors och flickors rättigheter och ställning
  • — att utveckla av utvecklingsländernas ekonomier för att öka arbetsplatser, näringar och välfärd
  • — att stärka samhällenas demokrati och funktionsförmåga, inklusive beskattningsförmåga
  • — att förbättra tillgången till mat, vatten och energi samt främja hållbara naturresurser.

Nivån på anslagen för utvecklingssamarbete 2017 beräknas i denna budgetproposition ligga på ca 0,40 procent av bruttonationalinkomsten. Utöver det egentliga utvecklingssamarbetet fortsätter stödet till investeringar som stärker hållbar utveckling genom finansiella investeringar och lån. Dessa medel används också för att finansiera klimatåtgärder i enlighet med FN:s klimatavtal. Det är regeringens mål på lång sikt att höja utvecklingsfinansieringens andel av bruttonationalinkomsten till 0,7 procent i enlighet med FN:s mål.

Verksamhetens resultat

Fokus i utvecklingssamarbetet och genomförandet av utvecklingspolitiken ligger på att främja de värderingar, principer och prioriteringar som ingår i Finlands utvecklingspolitik. Finlands utvecklingspolitik baserar sig på de mänskliga rättigheterna. Finland främjar sin utvecklingspolitik på ett mer målinriktat sätt än tidigare både i fråga om bilaterala och om multilaterala partner. Finlands ekonomiska insats koncentreras i synnerhet till de aktörer som bäst främjar Finlands prioriteringar.

Finland främjar en förstärkt egen ekonomisk bas för utvecklingsländerna och stöder utvecklingsländernas möjligheter att få finansiering för investeringar som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och i synnerhet för genomförandet av Finlands prioriteringar.

Produktion och kvalitetsledning

Nya finansieringsbeslut som ska fattas under regeringsperioden och internationellt påverkansarbete riktas i enlighet med riktlinjerna i statsrådets redogörelse. I Finlands lands- och regionspecifika verksamhet beaktas också ländernas egna utvecklingssträvanden och utvecklingsmål, behovet av stöd samt starka områden för Finland.

Man reagerar snabbt på humanitära behov och finansieringen riktas till de ställen där behovet är störst. Den totala nivån på den humanitära hjälpen är fortsättningsvis betydande. Flyktingarnas ursprungs- och transitländer anvisas också mera utvecklingsfinansiering.

Instrumenten för utvecklingsfinansiering inom den privata sektorn och investeringsfinansieringen för utvecklingsländerna stärks. Finländska företags deltagande i utvecklingssamarbetet understöds genom att det handelssamarbete som företagen har med utvecklingsländerna och som främjar hållbar utveckling stöds genom Team Finlands verksamhet. Satsningar görs för att stärka företagsansvaret.

Genom utvecklingsfinansieringen uppfyller man Finlands internationella åtaganden som gäller klimatfinansiering. Målet för verksamheten är att dämpa klimatförändringen och att stödja anpassningen till och beredskapen för den.

Funktionell effektivitet

Utvecklingssamarbetets resultat och inflytande, det kunskapsbaserade beslutsfattandet och riskhanteringen samt mätningen, rapporteringen och utvärderingen av resultat och effekter stärks.

Det finska civilsamhällets verksamhet för att utveckla de civila samhällena i utvecklingsländerna riktas främst till fleråriga program. Samarbetet med andra aktörer, t.ex. högskolor, forskningssamfund och kommuner utvecklas och samarbetet mellan olika aktörer stöds.

Nyckeltal som beskriver målen för utvecklingssamarbetet

 2015
utfall
2016
prognos
2017
mål
    
Andelen prioriteringar inom Finlands utvecklingspolitik av de finansieringsbeslut och mål för påverkanstrategier som gäller utvecklingssamarbetet (%)-8090
Den humanitära hjälpens andel av utvecklingssamarbetet (%)101010
Värdet av det utvecklingssamarbete som främjar ett hållbart klimat (mn euro)245165170
Andelen utvecklingssamarbete som främjar jämställdhet mellan könen (%)373740
Andelen utvecklingssamarbete som hänför sig till finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet och till utvecklingslån (mn euro)- 140140
Andelen utbetalningar till de minst utvecklade länderna (LDC) av BNI (%)0,170,140,15

Anslag för och utbetalningar av offentligt bistånd (mn euro) samt utbetalningarnas procentuella andel av BNI

 20092010201120122013201420152016
         
Anslag sammanlagt915,6965,61 073,81 124,01 173,11 171,61 016,4817,6
Utbetalningar926,51 006,41 013,31 026,71 081,11 232,01 164,3 
andel i % av BNI0,510,530,510,510,530,590,56 

Fördelning av anslag för statens utvecklingssamarbete år 2017 enligt förvaltningsområde (1 000 euro)

  
Under moment 24.30.66 inom utrikesministeriets förvaltningsområde528 195
Under övriga moment inom utrikesministeriets förvaltningsområde197 953
Inom inrikesministeriets förvaltningsområde11 751
Inom finansministeriets förvaltningsområde109 400
Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde1 756
Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde186
Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde1 294
Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde27 018
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde2 941
Inom miljöministeriets förvaltningsområde693
Sammanlagt881 187

50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab

Under momentet beviljas inget anslag.

Fullmakt

Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ges så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna får vara högst 168 187 926 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som upptagits högst 100 000 000 euro.


2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 535 195 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter

3) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om hjälp och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut

4) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering

5) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID)

6) till utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM som administreras av Tekes. På det statliga stöd som företag beviljas inom ramen för programmet tillämpas statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet

7) till finansiering av sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer.

Momentets anslag budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av uppgifter som gäller utvecklingssamarbete enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989).

Under momentet får beviljas statsunderstöd.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet betalas från moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom förvaltningsområdet.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Multilateralt utvecklingssamarbete145 410 000
2.Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1)154 039 000
3.Europeiska utvecklingsfonden53 655 000
4.Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land33 460 000
5.Humanitärt bistånd70 500 000
6.Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet4 800 000
7.Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet2 100 000
8.Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa rf), informationen om utvecklingssamarbetet och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete65 000 000
9.Räntestödsinstrument6 231 000
Sammanlagt535 195 000

1) I anslaget ingår 7 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID).

Fullmakt

År 2017 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser, vilka efter år 2017 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 365 756 000 euro.

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

   
1.Multilateralt utvecklingssamarbete115 000 000
2.Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner186 203 000
3.Europeiska utvecklingsfonden-
4.Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land39 840 000
5.Humanitärt bistånd6 000 000
6.Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet-
7.Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet-
8.Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa rf), informationen om utvecklingssamarbetet och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete3 713 000
9.Räntestödsinstrument15 000 000
Sammanlagt365 756 000

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 20172018201920202021—Sammanlagt
fr.o.m.
2017
       
Utvecklingssamarbetsfullmakt      
Förbindelser som ingåtts före år 2017419 754327 632332 241337 727425 0811 842 435
Förbindelser 2017-91 428118 543112 07043 716365 756
Utgifter sammanlagt419 754419 060450 784449 797468 7972 208 191

De poster som betalas från momentet statistikförs och rapporteras i sin helhet som Finlands offentliga utvecklingshjälp (Official Development Assistance, ODA) till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

1. Multilateralt utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 145 410 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 115 000 000 euro under åren efter år 2017.

En betydande del av anslagen används till Finlands betalningsandelar i tilläggsfinansieringen för Världsbanken och de regionala instituten för utvecklingsfinansiering. En annan kanal är de allmänna understöden till FN. Under punkten i dispositionsplanen kan man även finansiera det globala och tematiska utvecklingssamarbetet med de nämnda aktörerna samt deras medlemsavgifter och partnerskapsprogram.

Under punkten i dispositionsplanen betalas bl.a. Världsbanksgruppen, FN:s befolkningsfond (UNFPA), Afrikanska utvecklingsbankgruppen, FN:s barnfond (UNICEF) och FN:s jämställdhetsorganisation (UN Women).

Finlands utvecklingssamarbete med de viktigaste multilaterala aktörerna bygger på de påverkansstrategier som har lagts upp som ram för resultatstyrningen av utvecklingssamarbetet. De viktigaste multilaterala aktörer som stöds av Finland använder sig av en resultatbaserad verksamhetsmodell.

2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner

För ändamålet föreslås anslag på 154 039 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 186 203 000 euro under åren efter år 2017.

Grunden för allokeringen av anslagen är landprogrammen där samarbetet med partnerländerna anges. De viktigaste partnerländerna med vilka det har gjorts upp landprogram är Tanzania, Moçambique, Afghanistan, Nepal, Zambia, Etiopien, Kenya, Palestinska området, Myanmar och Vietnam. I punkten i dispositionsplanen finansieras också medlemsländernas gemensamma fonder för sektorprogram, sektorbudgetstöd och allmänt budgetstöd för partnerländers regeringar, tematiskt utvecklingssamarbete mellan instituten för utvecklingsfinansiering och FN-aktörer gällande enskilda land eller regioner, statsunderstöd för finländska eller internationella frivilligorganisationer samt för företag, forskningsinstitut, universitet och stiftelser.

Anslagen kan också användas av representationerna för lokala samarbetsprojekt.

Samarbetsresultaten utvärderas via projektutvärderingar och mekanismen för landsprogram.

3. Europeiska utvecklingsfonden

För ändamålet föreslås anslag på 53 655 000 euro.

Från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) finansieras det EU-utvecklingssamarbete och övriga utvecklingssamarbete med Afrika, Karibien och länderna i Stilla Havet (AVS-länderna) som grundar sig på Cotonou-avtalet. Stödet riktas i enlighet med europeisk utvecklingspolitisk konsensus och riktlinjerna i Cotonou-partnerskapsavtalet till samarbete med de utomeuropeiska länder och territorier som avses i fjärde delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

En del av medlen förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB). Via EIB är Finland i enlighet med det interna finansieringsavtalet garant för de lån som beviljas AVS-länderna. Utöver avgiftstaket för EUF-andelen bereder sig Finland för eventuella borgensavgifter.

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land

För ändamålet föreslås anslag på 33 460 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 39 840 000 euro under åren efter år 2017.

Under punkten i dispositionsplanen finansieras utvecklingsinnovations- och företagspartnerskapsprogram, humanitär minröjning samt andra tematiska projekt inom organisationer, program, fonder och institut för utvecklingsfinansiering som lyder under FN än de som gäller enskilda länder eller regioner samt expertprogram inom internationella organisationer inklusive rekryteringsutgifter i samband med programmen.

Med anslagen under punkten i dispositionsplanen beviljar man även stöd till de högskoleprogram som administreras av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) samt statsunderstöd till internationella frivilligorganisationer (INGO).

5. Humanitärt bistånd

För ändamålet föreslås anslag på 70 500 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 6 000 000 euro efter år 2017.

Det humanitära biståndet kanaliseras via FN-organisationer, Internationella federationen Röda korset och Röda halvmånen samt inhemska humanitära biståndsorganisationer som certifierats av Europeiska kommissionen.

Under punkten i dispositionsplanen finansieras allmänna understöd till internationella humanitära organisationer, t.ex. till FN:s flyktingorganisation (UNHCR), FN:s biståndsorgan för palestinska flyktingar (UNWRA), FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA), FN:s centrala nödhjälpsfond (CERF) och FN:s internationella strategi för katastrofriskreducering (UNISDR). Genom anslaget finansieras även Internationella rödakorskommittén (ICRC). Utöver de allmänna understöden under punkten i dispositionsplanen stöds också landsspecifika och regionala hjälpoperationer.

Resultaten av humanitärt bistånd övervakas med hjälp av nyckeltal som biståndsorganisationerna använder för att utvärdera sitt resultat och med hjälp av påverkansstrategierna.

6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 4 800 000 euro.

Anslagen under punkten i dispositionsplanen används till bl.a. utveckling av informationssystemen inom utvecklingssamarbetet och av den övriga utvecklingssamarbetsförvaltningen, anskaffning av sakkunnigtjänster som stöd för utvecklingen, utbildning för personalen inom utvecklingssamarbetet, utvecklingskommunikation och utvecklingsfostran, utvecklingspolitisk planering och forskning samt till advokatkostnader och vid misstanke om missbruk till övriga utgifter för utredning av ärendet.

Anslagen under punkten i dispositionsplanen används också till frivillig finansiering av arbete som lyder under OECD:s biståndskommitté och statistikkommitté, till finansiering av initiativ i fråga om sådan koherens mellan olika politikområden som främjar öppenheten, arbetet mot korruption samt utvecklingen inom det internationella utvecklingssamarbetet, till den utvecklingsforskning som administreras av Finlands Akademi samt till projekt som stöder branschspecifik utveckling.

7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 2 100 000 euro.

Målet för evalueringsverksamheten är att beslutsfattandet ska grunda sig på ett kunskapsunderlag. Funktionen för evaluering av utvecklingssamarbetet är systematisk och omfattar alla former av utvecklingssamarbete och samtliga finansieringskanaler. Under punkten i dispositionsplanen finansieras centrala evalueringar av utvecklingssamarbetet och utvecklingen av databasen för evaluering.

Utvecklingssamarbetets interna revision svarar för den interna kontrollen och utvärderingen av riskhanteringen. Med anslagen under punkten i dispositionsplanen ska det under budgetåret utföras en kontroll av landsprogrammen.

8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa rf), informationen om utvecklingssamarbetet och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 65 000 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 3 713 000 euro under åren efter år 2017.

Syftet med det bidrag som kanaliseras via frivilligorganisationerna till utvecklingsländerna är ett vitalt samhälle som främjar aktivt medborgarskap och som grundar sig på mångfald och rättsstatsprincipen. Stöd kan beviljas projekt som uppfyller ställda kvalitetskriterier och som främjar uppnåendet av Finlands utvecklingspolitiska mål.

Den största delen av anslagen inriktas via finländska partnerskapsorganisationer i form av programstöd. Under punkten i dispositionsplanen finansieras också övriga finländska frivilligorganisationers projekt. Anslagen i punkten i dispositionsplanen kan också användas till frivilligorganisationernas utvecklingskommunikation och globaluppfostran som sker i Finland. Dessutom beviljas stöd till internationella frivilligorganisationer (INGO) och till nationella andelar av EU-finansierade projekt för utvecklingssamarbete inom den kommunala sektorn.

Av dem som ansöker om de statsunderstöd som beviljas från punkten i dispositionsplanen krävs det i regel en självfinansieringsandel på 15 procent.

9. Räntestödsinstrument

För ändamålet föreslås anslag på 6 231 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 15 000 000 euro efter år 2017.

Anslagen fördelas till stöd för utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling i enlighet med OECD:s s.k. konsensusavtal om exportkrediter och räntestödskrediter. Bestämmelser om räntestödskrediter som beviljas utvecklingsländer finns i lagen om räntestödskrediter till utvecklingsländer (1114/2000). Anslaget under punkten i dispositionsplanen kan även användas för uppföljning och övervakning av användningen av beviljade krediter, för beredning och utvärdering av förslag till projekt samt för stödjande av tekniskt bistånd i anslutning till projekt.

Inkomsterna från samarbetsprojekten har antecknats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den nationella andelen av EU:s Turkietfond11 360
Utgifter för samarbetsprojekt-6 500
Nivåförändring32 242
Sammanlagt37 102

2017 budget535 195 000
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb.8 250 000
2016 budget498 093 000
2015 bokslut802 582 000

80. Utvecklingssamarbetskrediter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 100 000 000 euro.

Anslaget får användas till utvecklingslån som en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Förklaring: Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA) till lån till exempelvis internationella utvecklingsbankers eller FN:s utvecklingsaktörers fonder med mjuka villkor.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget100 000 000

88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens utgifter för tecknandet av nya aktier i Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 24.30.8910 000
Sammanlagt10 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget10 000 000
2015 bokslut10 000 000

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansinvesteringar som en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Förklaring: Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA). Anslaget används till placeringar i exempelvis internationella utvecklingsbanker eller fonder som förvaltas av andra utvecklingsaktörer och som stöder den privata sektorn.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 24.30.88-10 000
Nivåförändring-100 000
Sammanlagt-110 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget30 000 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget140 000 000