Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2017

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 37 858 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den

3) sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar

5) till utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 300 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 012 000
05. Gemensamma utgifter 4 654 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 990 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 4 550 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 417 000
10. Utgifter för Atalanta-insatsen 715 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 166 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 11 332 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 300 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 2 350 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 650 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 422 000
Sammanlagt   37 858 000

Förklaring:Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i år 2017. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 400 soldater år 2017.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten. Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -11 142
Sammanlagt -11 142

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.


2017 budget 37 858 000
2016 II tilläggsb. 7 446 000
2016 budget 49 000 000
2015 bokslut 49 205 991