Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2017

10. KrishanteringPDF-versio

Förklaring:Finland deltar i internationell krishantering på utrikes- och säkerhetspolitiska premisser som ett led i internationellt ansvarstagande och byggande av den gemensamma säkerheten. I krishanteringen betonas helheten samt både den militära och civila krishanteringsrollen. Deltagande i internationell militär krishantering stärker även den nationella försvarsförmågan. Den personal som är anställd för uppgifter inom militär och civil krishantering beräknas år 2017 uppgå till ca 510 personer.

När det gäller deltagandet i militär krishantering ligger de regionala prioriteringarna på Libanon (UNIFIL), Irak (Operation Inherent Resolve, OIR) och Afghanistan (Resolute Support, RS), men Finland deltar också i insatser på andra områden, bl.a. i Kosovo, Medelhavsområdet och Afrika. I Finlands verksamhet betonas stödjandet av krisområdenas egna säkerhetsstrukturer och rättsstatsutvecklingen samt utbildningen av säkerhetsaktörer. Vid sidan om deltagandet i insatserna försöker man i ökande grad satsa på att exportera kompetens inom utbildning för krishantering. Målet är att stärka utvecklingsländernas egen krishanteringsförmåga, också i Afrika.

När det gäller deltagandet i civil krishantering ligger de regionala prioriteringarna på Ukraina, Afghanistan, Kosovo och Georgien. Deltagandet koncentreras till de insatser som har störst betydelse med tanke på de utrikes- och säkerhetspolitiska målen och där man genom Finlands insats kan uppnå särskilt mervärde och verkningsfullhet. Finlands deltagande i civil krishanteringsverksamhet sker huvudsakligen genom EU:s insatser. I och med OSSE:s SMM-övervakningsinsats som hänför sig till konflikten i Ukraina har OSSE:s deltagande i den civila krishanteringen ökat.

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 37 858 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den

3) sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar

5) till utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 300 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 012 000
05. Gemensamma utgifter 4 654 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 990 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 4 550 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 417 000
10. Utgifter för Atalanta-insatsen 715 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 166 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 11 332 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 300 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 2 350 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 650 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 422 000
Sammanlagt   37 858 000

Förklaring:Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i år 2017. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 400 soldater år 2017.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten. Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -11 142
Sammanlagt -11 142

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.


2017 budget 37 858 000
2016 II tilläggsb. 7 446 000
2016 budget 49 000 000
2015 bokslut 49 205 991

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)

Under momentet beviljas 15 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av specialutgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet

2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörer

3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen

4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering

5) till utgifterna för stärkande av sådan fredsförmedlingsverksamhet och därtill ansluten kapacitet i vilken Finland deltar

6) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering och fredsförmedling.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Dispositionsplan (euro)

     
01 . Civil krishantering 14 610 000
02. Valobservatörer 250 000
03. Fredsförmedling 500 000
Sammanlagt 15 360 000

Förklaring:Finland har under de senaste åren deltagit i civil krishantering med 100—150 sakkunniga varje år. Med den nuvarande anslagsnivån är målet att befästa antalet sakkunniga inom civil krishantering som Finland sänder ut vid i genomsnitt 110—120 personer.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till inrikesministeriet. Den nationella beredskapen inom civil krishantering budgeteras under moment 26.01.04 i inrikesministeriets huvudtitel.

På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Inkomsterna från organisationerna har budgeterats under moment 12.24.99.


2017 budget 15 360 000
2016 budget 15 360 000
2015 bokslut 15 236 225