Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
            01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
            02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
            03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot
            05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
            06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot
            07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
            20. Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta
            40. Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan
            41. Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi
            42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
            43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
            45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
            50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
            83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 25 020 000 euroa.

Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen (1186/2005) mukaisten hankkeiden maksamiseen ja toteuttamiseen.

Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää yllä mainitun asetuksen mukaisten ulkomailla toteutettujen kansainvälistymishankkeiden lisäksi:

1) uusien toimialojen ja palvelualojen yhteishankkeisiin, yrityslähtöisten kulttuurivientihankkeiden tukemiseen sekä matkailualan valtakunnallisiin hankkeisiin sekä

2) Shanghain vuoden 2010 maailmannäyttelyyn osallistumisen valmisteluun ja paviljongin rakentamisen kustannuksiin.

Avustus pk-yrityksille on enintään 50 %. Avustusta voidaan kuitenkin myöntää edellä mainittua korkeammin prosenttiosuuksin valtakunnallisiin ja alueellisesti merkittäviin hankkeisiin, joihin ei osallistu yrityksiä tai joiden kulut ovat vaikeasti yrityskohtaisesti kohdennettavissa tai jos hankkeen hyödyn katsotaan koituvan laajalle yritysjoukolle tai hanke on luonteeltaan poikkeava ja riskialtis.

Valtuus. Uusia avustuksia saa vuonna 2010 myöntää 19 528 000 eurolla. Mikäli vuoden 2009 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saadaan käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna 2010. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Yritysten yhteishankkeita toteuttavat elinkeinopolitiikkaa edistävät järjestöt ja Finpro ry, eri yhteisöt, toimialaliitot sekä yritykset.

Määrärahalla toteutetaan yritysten yhteishankkeita, joissa osallistujina on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yhteishankkeisiin osallistumisen tavoitteena on yrityksen viennin käynnistäminen uudella markkina-alueella sekä talousarviovuonna erityisesti nykyisen viennin volyymin ylläpitäminen ja olemassa olevien asiakkaiden säilyttäminen sekä kumppanuuksien etsiminen uusilta vientimarkkinoilta. Osallistujina yhteishankkeissa on kasvuyrityksiä, tuotekehitysvaiheen jälkeisessä kaupallistamisvaiheessa olevia yrityksiä, yritysten uusia, innovatiivisia verkostoja ja muita yritysryhmiä. Avustukset kohdennetaan erityisesti innovatiivisiin uusiin hankkeisiin korkean teknologian toimialoilla ja osallistujat voivat olla luovilla aloilla uranuurtajia, terveys- tai hyvinvointiteknologioiden aloilla uusien innovaatioiden etsijöitä, monipuolisten palveluiden kehittäjiä ja tuottajia sekä perinteisillä vientialoilla jo menestyneitä viejiä.

Erityisinä kohdemaina hankkeita toteutetaan Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa. Uusilla alueilla kuten Afrikassa tehdään esiselvityksiä ja kartoituksia suomalaisten yritysten vientimahdollisuuksista. Yhteishankkeisiin osallistuminen madaltaa yritysten kansainvälistymisen kynnystä ja nopeuttaa pk-yritysten uusille markkinoille pääsyä. Määrärahalla toteutetaan yritysten verkottumista edistäviä yhteishankkeita, yhteisosallistumisia kansainvälisiin näyttelyihin, viennin kumppanuusohjelmia sekä vientiverkostohankkeita.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti viennin ja kansainvälistymisen edistämisen tulosalueelle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
 2010201120122013Yhteensä
vuodesta 2010 lähtien
      
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset10 1562 5001 50070014 856
Vuoden 2010 sitoumukset14 8642 1001 80076419 528
Yhteensä25 0204 6003 300 1 46434 384

Vuonna 2010 myönnettävien avustusten kokonaiskustannukset (nykyarvo) valtiolle ovat 19,2 milj. euroa.

Määrärahan ja valtuuden mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
 MäärärahaValtuus
   
Tasokorotus2 540600


2010 talousarvio25 020 000
2009 talousarvio22 480 000
2008 tilinpäätös16 777 097