Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2017

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 219 828 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter för honorära konsuler

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och som betalas till statliga ämbetsverk

3) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök

5) till betalning av utgifter som föranleds av att nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid.

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2017 (euro)

   
Ministeriet, 844 årsverken 69 019 000
Omkostnader 13 800 000
Personalkostnader 55 219 000
   
Beskickningarna, 88 verksamhetsställen, 553 årsverken1) 136 164 000
Omkostnader 71 907 000
Personalkostnader 64 257 000
   
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 14 645 000
Informationsförvaltning 11 765 000
Fastighetsförvaltning 1 000 000
Säkerhet 1 880 000
Sammanlagt 219 828 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 26, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 238 628 236 256 230 620
Bruttoinkomster 10 451 9 817 10 792
Nettoutgifter 228 177 226 439 219 828
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 16 906    
— överförts till följande år 22 808    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 024 5 752 6 687
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) 26 894 19 800 16 000
Intäkter sammanlagt 32 918 25 552 22 687
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 14 561 11 277 9 682
— andel av samkostnader 14 377 14 083 11 594
Kostnader sammanlagt 28 938 25 360 21 276
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 3 980 192 1 038
Kostnadsmotsvarighet, % 114 101 107

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
En specialsakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring till moment 33.01.01) -294
Expert på gränskontroll vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 26.20.01 ) -215
IAEA-specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Wien (överföring till moment 32.01.01) -52
IMO-specialsakkunnig vid Finlands ambassad i London (överföring från moment 31.20.01) -200
Informationsverksamhet i samband med invandring -230
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföringar) 433
Sysselsättning och konkurrenskraft: Nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid -191
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 841
Ägarstyrningen av vetenskaps- och kulturinstitut (överföring från moment 28.01.20) 70
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -24
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -1 028
Löneglidningsbesparing -371
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -730
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 198
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -156
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1 495
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -735
Temporär sänkning av StPL-avgiften -989
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -47
Sammanlagt -6 611

2017 budget 219 828 000
2016 II tilläggsb. -964 000
2016 budget 226 439 000
2015 bokslut 234 079 000