Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
              01. Utrikesförvaltningens omkostnader
              20. Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter
              21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              74. Husbyggen
              (76.) Anskaffning av fastigheter och lägenheter
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 219 828 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter för honorära konsuler

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och som betalas till statliga ämbetsverk

3) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök

5) till betalning av utgifter som föranleds av att nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid.

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2017 (euro)

  
Ministeriet, 844 årsverken69 019 000
Omkostnader13 800 000
Personalkostnader55 219 000
  
Beskickningarna, 88 verksamhetsställen, 553 årsverken1)136 164 000
Omkostnader71 907 000
Personalkostnader64 257 000
  
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 14 645 000
Informationsförvaltning11 765 000
Fastighetsförvaltning1 000 000
Säkerhet1 880 000
Sammanlagt219 828 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 26, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter238 628236 256230 620
Bruttoinkomster10 4519 81710 792
Nettoutgifter228 177226 439219 828
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år16 906  
— överförts till följande år22 808  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer6 0245 7526 687
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum)26 89419 80016 000
Intäkter sammanlagt32 91825 55222 687
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader14 56111 2779 682
— andel av samkostnader14 37714 08311 594
Kostnader sammanlagt28 93825 36021 276
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)3 9801921 038
Kostnadsmotsvarighet, %114101107

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
En specialsakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring till moment 33.01.01) -294
Expert på gränskontroll vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 26.20.01 )-215
IAEA-specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Wien (överföring till moment 32.01.01)-52
IMO-specialsakkunnig vid Finlands ambassad i London (överföring från moment 31.20.01)-200
Informationsverksamhet i samband med invandring -230
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföringar)433
Sysselsättning och konkurrenskraft: Nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid-191
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)841
Ägarstyrningen av vetenskaps- och kulturinstitut (överföring från moment 28.01.20)70
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-24
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-1 028
Löneglidningsbesparing-371
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-730
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 198
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-156
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-1 495
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-735
Temporär sänkning av StPL-avgiften-989
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-47
Sammanlagt-6 611

2017 budget219 828 000
2016 II tilläggsb.-964 000
2016 budget226 439 000
2015 bokslut234 079 000