Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
              21. Ordnar
              26. Finland 100

Statsbudgeten 2017

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till lönekostnader och andra kostnader som orsakas av beredningen av 100-årsjubileet av Finlands självständighet för högst elva årsverken

2) till upphandling eller statsunderstöd enligt prövning för utgifter som föranleds av planeringen och genomförandet av jubileumsåret.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget under momentet enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Planeringen, genomförandet och arrangerandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet anpassas till jubileumsårets vikt och betydelse. Målet är att kostnaderna för planeringen av och det riksomfattande gemensamma genomförandet av jubileumsåret ska täckas med anslag som reserveras i statsbudgeten åren 2013—2018.

År 2017 har det förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Jubileumsårets program skapas tillsammans med olika aktörer under temat Tillsammans. I beredningen deltar samhällets olika delområden på olika håll i Finland. Finlands 100-årsjubileum firas i hela landet och uppmärksammas även i den internationella verksamheten. Med jubileumsårets programinnehåll vill man fördjupa den allmänna kännedomen om hela självständighetstiden, om nationens utveckling, betydelsen av Finland och det finländska i dag samt om nationens framtida utmaningar och nya riktning.

Sekretariatet för projektet, som tillsatts av statsrådets kansli, bereder förslag om jubileumsåret för styrelsen för jubileumsårets projekt, som styr arbetet. Jubileumsårets evenemang genomförs i huvudsak genom upphandling. Anslaget kan efter prövning delvis även användas till betalning av utgifter för program som olika aktörer ordnar under jubileumsåret och det betalas då i form av statsunderstöd enligt prövning.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
       
Förbindelser som ingåtts före 2017 2 600 100 2 700
Utgifter sammanlagt 2 600 100 2 700

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 5 600
Sammanlagt 5 600

2017 budget 10 100 000
2016 II tilläggsb. 1 000 000
2016 budget 4 500 000
2015 bokslut 2 000 000