Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              01. Omkostnader för statsrådets kansli
              02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare
              03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen
              04. (23.01.20) Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare
              22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 122 501 000 euro.

Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter111 706125 536124 401
Bruttoinkomster1 9304501 900
Nettoutgifter109 776125 086122 501
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 580  
— överförts till följande år8 371  

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsrådets ledning och politiska beredning8 340 000
Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter109 119 000
Investeringar i renovering av lokaler582 000
Statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem3 400 000
Statsrådets gemensamma digitala skrivbord1 060 000
Sammanlagt122 501 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
ANM Alexandersgatan 4-10, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 32.01.01)-350
ANM Alexandersgatan 6, hyresutgifter (överföring till moment 32.01.01)-200
ANM Bangatan, personalbespisning (överföring av engångsnatur från moment 32.01.01)75
IM Kyrkogatan 12, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 26.01.01)-250
IM Kyrkogatan 12, utgifter som föranleds av flytten (överföring av engångsnatur från moment 26.01.01)582
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.02)1 060
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2016) (överföring till moment 28.70.20)-400
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.20)3 400
SR Statsrådsborgen A och B, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 28.01.01)-200
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till momenten 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01)-2 797
Överföring från moment 29.01.01 (1 årsv.)94
Överföring från moment 35.01.01 (1 årsv.)114
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-17
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-330
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-157
Löneglidningsbesparing-223
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-720
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-149
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-50
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-506
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-236
Temporär sänkning av StPL-avgiften-290
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-34
Nivåförändring-1 001
Sammanlagt-2 585

2017 budget122 501 000
2016 II tilläggsb.-73 000
2016 budget125 086 000
2015 bokslut114 567 000