Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
         01. Republikens president
         02. Republikens presidents kansli
              01. Omkostnader för republikens presidents kansli
              02. Utgifter för pensionerade presidenter
              29. Mervärdesskatteutgifter
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 754 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda

2) till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar

3) till utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde.

Under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget delar ut till delägarna.

Förklaring: Under momentet inflyter inkomster i huvudsak från uthyrning av bostäder och odlingsverksamhet vid Gullranda.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter7 1697 5507 804
Bruttoinkomster675050
Nettoutgifter7 1027 5007 754
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 126  
— överförts till följande år2 200  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-39
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror1
Lönejusteringar21
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-42
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-54
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-28
Temporär sänkning av StPL-avgiften-41
Nivåförändring442
Sammanlagt254

2017 budget7 754 000
2016 II tilläggsb.-19 000
2016 budget7 500 000
2015 bokslut8 175 000