Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Republikens president
              29. Mervärdesskatteutgifter
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 754 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda

2) till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar

3) till utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde.

Under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget delar ut till delägarna.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster i huvudsak från uthyrning av bostäder och odlingsverksamhet vid Gullranda.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 169 7 550 7 804
Bruttoinkomster 67 50 50
Nettoutgifter 7 102 7 500 7 754
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 126    
— överförts till följande år 2 200    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -39
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 1
Lönejusteringar 21
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -42
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -54
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -28
Temporär sänkning av StPL-avgiften -41
Nivåförändring 442
Sammanlagt 254

2017 budget 7 754 000
2016 II tilläggsb. -19 000
2016 budget 7 500 000
2015 bokslut 8 175 000