Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. Liikenneverkko
            01. Liikenneviraston toimintamenot
            20. Perusväylänpito
            35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen
            41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon
            77. Väyläverkon kehittäminen
            78. Eräät väylähankkeet
       20. Liikenteen viranomaispalvelut
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Statsbudgeten 2017

10. LiikenneverkkoPDF-versio

01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 81 080 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 20 000 euroa talousarvioesityksen 81 060 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio81 080 000
2014 talousarvio86 154 000
2013 tilinpäätös86 355 000

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 917 159 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 10 000 000 euroa talousarvioesityksen 907 159 000 euroon nähden on kertaluonteinen ja aiheutuu lisäpanostuksen kohdistamisesta seutu- ja kantateiden päällysteiden, kriittisten siltojen ja väylärakenteiden parantamiseen. Lisäyksellä on tarkoitus pienentää syntynyttä korjausvelkaa.


2015 talousarvio917 159 000
2014 II lisätalousarvio500 000
2014 I lisätalousarvio25 954 000
2014 talousarvio990 484 000
2013 tilinpäätös969 235 000

35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen maksamiseen länsimetron rakentamiseen välillä Ruoholahti—Matinkylä.

Valtuus

Länsimetron rakentamisen avustamiseen välillä Matinkylä—Kivenlahti saa sitoutua niin, että avustuserien maanrakennuskustannusindeksillä kutakin maksuhetkeä edeltävän vuoden indeksin vuosikeskiarvosta vuoden 2013 marraskuun (MAKU-indeksi 136,7) arvoon muunnettu yhteismäärä saa olla enintään 240 000 000 euroa. Valtuuden määrä on kuitenkin enintään 30 prosenttia länsimetron jatkon rakentamisen kustannuksista.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Länsimetron rakentaminen Matinkylästä Kivenlahteen

Länsimetron rakentamista jatketaan Matinkylästä Kivenlahteen asti. Yhteysväli on seitsemän kilometriä pitkä, kokonaan maan alla kaksoistunnelissa kulkeva metrorata. Sen asemat ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Hankkeen hyödyt liittyvät liikennejärjestelmätason vaikutuksiin luomalla erityisesti edellytyksiä kaupunkirakenteen tiivistämiselle ja tehokkaalle joukkoliikenteen käytölle. Vaikutuspiirissä arvioidaan asuvan vuonna 2040 noin kolmanneksen nykyistä enemmän eli 90 000 asukasta ja sijaitsevan noin 16 000 työpaikkaa, joista uusia on 6 000. Hankkeen liikenteellinen H/K-suhde on 0,7. Hanke on tarkoitus aloittaa vuonna 2014. Hankkeen on arvioitu valmistuvan vuonna 2020.

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat noin 801 milj. euroa vuoden 2013 marraskuun MAKU-indeksin mukaan (136,7). Elokuun indeksin (137,9) mukaan rakentamiskustannukset ovat 808,6 milj. euroa. Hanke sisältää asemat, metrotunnelin, ajotunnelit, liityntäpysäköinnin 1 600 autolle, asemien liityntäliikenteen järjestelyt, uuden metrovarikon Sammalvuoreen Espoonlahden pohjoispuolelle, suunnittelutehtävät sekä rakennuttamisen. Valtion avustus on enintään 30 prosenttia hankkeen rakentamiskustannuksista kuitenkin enintään 240 milj. euroa (MAKU-indeksin 136,7 hintatasossa). Luvut ovat ilman arvonlisäveroa, avustukset maksetaan arvonlisäverottomiin menoihin. Valtionapuviranomaisena toimii Liikennevirasto.

Hankkeen toteuttaa Espoon kaupungin päätöksen mukaisesti Länsimetro Oy. Valtio maksaa avustuksen Espoon kaupungille, joka edelleen suorittaa avustuksen Länsimetro Oy:lle. Rakentaminen käynnistetään Espoon kaupungin järjestämällä rahoituksella. Espoon kaupunki myös takaa yhtiön ottaman lainan. Espoon kaupunki antaa yhtiölle 30 prosentin suuruisen avustuksen valtion puolesta niihin kustannuksiin, jotka syntyvät ennen valtion rahasuoritusta. Indeksikorjattuna elokuun MAKU-indeksin mukaan (137,9) valtion avustus on noin 242 milj. euroa. Avustuskelpoisiin menoihin sisältyvät sellaiset suunnittelu- ja rakentamiskustannukset, jotka sisältyvät 801 milj. euron kustannusarvioon ja joista aiheutuu menoja vuonna 2014 hankkeen käynnistyessä. Valtio maksaa avustuksen jälkikäteen toteutuneiden rakennuskustannusten mukaisesti seuraavasti: vuonna 2017 83 milj. euroa (vuosien 2014—2016 menoihin), vuonna 2018 80 milj. euroa (vuoden 2017 menoihin), vuonna 2019 65 milj. euroa (vuoden 2018 menoihin) ja vuonna 2020 14 milj. euroa (vuoden 2019 menoihin). Länsimetro Oy perii HSL:ltä käyttökorvausta investoinnin valmistumisen jälkeen kuten ensimmäisenkin vaiheen osalta. Valtionavustusta tai sen jälkikäteismaksatuksen rahoituskustannuksia ei peritä HSL:ltä miltään osin.

Valtionavustuksen myöntöpäätöksen edellytyksenä on, että Espoo sitoutuu kaavoittamaan alueelle sijoittuvan asuntotuotannon määrän ja laadun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.

Lisäksi hankkeeseen liittyy valtion vastuulla olevan väyläverkon joukkoliikennekaistojen tekeminen sekä liittymäjärjestelyt, joiden kustannusten arvioidaan olevan noin 20 milj. euroa. Nämä eivät sisälly valtuuteen. Näiden suunnittelu on alkuvaiheessa ja niiden toteutuksesta sekä kustannusjaosta päätetään vasta suunnitelmien valmistuttua. Lisäksi kaupunki toteuttaa katuverkon muutostöitä 125 milj. eurolla.


2015 talousarvio88 713 000
2014 talousarvio55 744 000
2013 tilinpäätös24 000 000

41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen maksamiseen Seinäjoen (Rengonharjun) sekä Mikkelin lentokenttien rakenteiden ja laitteiden investointeihin sekä ylläpitomenoihin.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Avustuksen myöntäminen edellyttää komissiolle tehtävää valtiontuki-ilmoitusta ja komission hyväksyntää lentoasemien ja lentoyhtiöitä koskevien valtiontukisuuntaviivojen nojalla (2014/C 99/03). Avustuksen enimmäismäärä ja kriteerit riippuvat komission hyväksynnästä.


2015 talousarvio1 000 000
2014 talousarvio1 000 000
2013 tilinpäätös1 000 000

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 340 141 000 euroa.

Valtuus

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

 Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä (euroa)
  
Tiehankkeet 
Vt 6 Lappeenranta—Imatra177 000 000
Vt 4 Kemin kohta ja sillat74 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti80 000 000
Vt 5 Päiväranta—Vuorela90 000 000
Vt 6 Joensuun kohta47 100 000
E18 Haminan ohikulkutie180 000 000
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie55 000 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie75 500 000
E18 Koskenkylä—Kotka erillishanke37 000 000
Vt 8 Turku—Pori92 500 000
Länsimetron liityntäyhteydet19 900 000
Vt 4 Rovaniemen kohta25 000 000
Vt 5 Mikkelin kohta27 000 000
Mt 101 Kehä I parantaminen32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta76 000 000
Mt 148 parantaminen Keravan kohdalla13 000 000
Vt 3 Arolammin eritasoliittymä6 000 000
Kt 77 Viitasaari—Keitele13 000 000
  
Ratahankkeet 
Rovaniemi—Kemijärvi, sähköistys24 000 000
Keski—Pasila palvelutason parantaminen50 000 000
Kehärata509 000 000
Pohjanmaan rata674 000 000
Keski—Pasila, länsiraide40 000 000
  
Vesiväylähankkeet 
Pietarsaaren meriväylä11 400 000
Uudenkaupungin meriväylä11 000 000
Rauman meriväylä20 000 000
  
Yhteiset väylähankkeet 
Vt 14 Savonlinnan keskusta, 1. vaihe20 000 000
Vt 14 Savonlinnan keskusta, 2. vaihe80 000 000

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan taulukko korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet -taulukon.

Muutos talousarvioesityksen 338 501 000 euroon nähden on 1 640 000 euroa, missä on otettu huomioon vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetusta valtuuden tarkistuksesta aiheutuvana lisäyksenä 4 000 000 euroa E18 Koskenkylä—Kotka erillishankkeelle ja 9 500 000 euroa Kehärata-hankkeelle.

Lisäksi on otettu huomioon lisäyksenä Seinäjoen kaupungin osoittaman rahoituksen tarkistuminen 835 000 eurolla Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeessa ja vähennyksenä 4 786 000 euroa Kotkan kaupungin rahoituksen kohdentamisesta suoraan ohi valtion urakoitsijoille E18 Koskenkylä—Kotka erillishankkeessa sekä 4 000 000 euroa Espoon kaupungin rahoituksen kohdentamisesta suoraan urakoitsijoille Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeessa. Vastaavat muutokset on otettu huomioon momentin 12.31.10 tuloarvion mitoituksessa.

Vähennyksenä on myös otettu huomioon 849 000 euroa hankkeiden tarvitseman määrärahatarvemuutoksen johdosta ja 3 060 000 euroa muun kehittämisen hankesuunnittelun siirtona momentille 31.30.63 suurten kaupunkiseutujen raideliikennehankkeiden suunnittelun avustamiseen.

Edellä mainittujen muutosten johdosta Hanke-erittely ja Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot -taulukko muuttuvat seuraaviksi:

Hanke-erittely

 HyväksyttyValmis liikenteelleSopimusvaltuus milj. €Ulkopuolisen rahoituksen osuus sopimusvaltuudesta milj. €Arvioitu käyttö milj. €Määräraha v. 2015 milj. €Rahoitustarve myöhemmin milj. €
        
Keskeneräiset väylähankkeet       
Tiehankkeet       
E18 Haminan ohikulkutieTA 20112015180,05,2155,311,213,5
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutieTA 2011201455,0 51,04,0-
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutieTA 2011201675,52,841,124,69,8
E18 Koskenkylä—Kotka erillishankeTA 2012/
LTAE III 2014
201537,018,421,011,2-
Vt 8 Turku—PoriLTA 2013201892,52,530,633,525,9
Länsimetron liityntäyhteydetLTA 2013/
LTA 2014
201519,96,87,25,9-
Vt 4 Rovaniemen kohtaTA 2014201625,02,05,014,04,0
Vt 5 Mikkelin kohtaTA 2014201727,03,02,010,012,0
Mt 101 Kehä I parantaminenTA 2014201832,0 6,05,520,5
Vt 6 Taavetti—LappeenrantaLTA 2014201876,0 1,53,071,5
        
Ratahankkeet       
KehärataTA 2009/
LTA 2013/
LTA 2014/
LTAE III 2014
2015509,022,5485,223,8-
Pohjanmaan rataTA 2011/
LTA III 2011
2017674,0 414,2166,793,1
Keski-Pasila, länsiraideTA 2014202040,0 5,04,031,0
        
Vesiväylähankkeet       
Pietarsaaren meriväyläTA 2009201511,4 9,32,1-
Rauman meriväyläLTA II 2014201720,0 1,0 19,0
        
Yhteiset väylähankkeet       
Pisara—radan suunnitteluTA 2012  6,827,02,011,0
Muu kehittämisen hankesuunnittelu    -4,9-
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä  1 874,370,01 262,4326,4311,3
        
Uudet väylähankkeet       
Vt 3 Tampere—Vaasa Laihian kohta, 1. vaiheTA 2015201727,0 -2,025,0
Vt 22 Oulu—Kajaani—VartiusTA 2015201715,0  2,712,3
Riihimäen kolmioraideTA 2015201610,0 -4,55,5
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaiheTA 20152019150,0 -2,0148,0
Pännäinen—Pietarsaari, sähköistysTA 201520174,0  0,53,5
Savonlinnan syväväylän siirtäminenTA 2015201840,0 -2,038,0
Uudet väylähankkeet yhteensä  246,0 -13,7232,3
Keskeneräiset ja uudet väylähankkeet yhteensä  2 120,370,01 262,4340,1543,6

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2015201620172018—Yhteensä vuodesta 2015 lähtien
      
Keskeneräiset väylähankkeet319 500176 70075 40072 200643 800
Uudet väylähankkeet13 70066 50070 50095 300246 000
Menot yhteensä333 200243 200145 900167 500889 800

2015 talousarvio340 141 000
2014 III lisätalousarvio14 111 000
2014 II lisätalousarvio48 000 000
2014 I lisätalousarvio16 500 000
2014 talousarvio393 641 000
2013 tilinpäätös369 303 000

78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään uusia sopimuksia Fennovoiman tieyhteyden ja kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen valtatieltä 8 ydinvoimalaitosalueen rajalle siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 7 400 000 euroa. Nämä valtio maksaa hankkeen rahoittajalle kuitenkin vasta tien rakennusurakan vastaanotosta kahden vuoden kuluttua yhtenä eränä ilman korkoa edellyttäen silloinkin, että ydinvoimalan rakennustyöt ovat käynnissä.

Selvitysosa: Päätösosan valtuuskohdan kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan ensimmäiseksi kappaleeksi, jolloin talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan nykyinen ensimmäinen kappale muuttuu valtuuskohdan toiseksi kappaleeksi.

Uuden hankkeen perusteluna esitetään seuraavaa:

Fennovoiman tieyhteys

Hankkeessa rakennetaan noin 4,0 km pituinen tieyhteys ja kevyen liikenteen väylä valtatieltä 8 ydinvoimalaitosalueen rajalle. Hanke sisältää rakennettavan tien ja vt 8 liittymäjärjestelyt. Tieyhteyden arvioidut suunnittelukustannukset ovat 0,4 milj. euroa, josta valtio maksaa puolet ja rakentamiskustannukset 7,2 milj. euroa, jotka valtio maksaa kokonaisuudessaan arvonlisäveroineen.

Hanke rakennetaan jälkirahoitusmallilla.

Hanke-erittely

 HyväksyttyValmis liikenteelleSopimusvaltuus milj. €Arvioitu käyttö milj. €Määräraha v. 2015 milj. €Rahoitustarve myöhemmin milj. €
       
Keskeneräiset väylähankkeet      
Tiehankkeet      
Vt 12 Tampereen rantaväyläTA 2012/
LTA 2013
201761,0-5,056,0
E18 Kehä III, 2. vaiheTA 2013/
LTA 2013
2016110,022,017,051,0
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä  171,022,022,0107,0
       
Uusi väylähanke      
Fennovoiman tieyhteys 20157,4--7,4
Keskeneräiset ja uudet väylähankkeet yhteensä  178,422,022,0114,4

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2015201620172018—Yhteensä vuodesta 2015 lähtien
      
Keskeneräiset väylähankkeet22 00056 00051 000-129 000
Uusi väylähanke--7 400-7 400
Yhteensä22 00056 00058 400-136 400

2015 talousarvio22 000 000
2014 talousarvio25 000 000
2013 tilinpäätös120 827 000