Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

20. Riksdagens justitieombudsmanPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 201 000 euro.

Förklaring:Av anslaget används 5 609 000 euro till utgifter som föranleds av skötseln av de grundläggande uppgifterna vid justitieombudsmannens kansli, uppgraderingen av den externa och interna webbplatsen och evenemang inom ramen för jubileumsåret Finland 100. Huvudorsaken till besparingen under momentet är att projektet för utvecklande av ett informationssystem för elektronisk ärendehantering i huvudsak färdigställs i år. Utgifterna för Människorättscentret, som verkar i anslutning till kansliet, är 592 000 euro. Huvudorsakerna till att anslaget ökats med 29 000 euro är de anslag som reserveras för nya lagstadgade uppgifter och den kommunikations- och informationstjänst som behövs för dessa. Människorättscentret är ett operativt sett självständigt statligt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Uppgifterna för justitieombudsmannens kansli utvidgades då riksdagen den 5 april 2013 godkände en lagändring, genom vilken justitieombudsmannen utnämndes till nationellt besöksorgan enligt det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (s.k. OPCAT-uppgift). Uppgiften som besöksorgan för slutna inrättningar och vårdinrättningar förutsätter tilläggsresurser. I anslaget har de ökade utgifterna för sakkunnigarvoden beaktats. Dessutom godkände riksdagen den 3 mars 2015 en ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman, enligt vilken riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och dess människorättsdelegation sörjer för uppgifterna enligt artiklarna 33.2 och 33.3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning av december 2006. Uppgiften är att främja, skydda och övervaka konventionens verkställighet. Skötseln av uppgifterna kräver ökade personalresurser inom uppgiftsområdet och att personalens kompetens stärks.

Människorättscentret inledde sin verksamhet år 2012 och människorättsdelegationen tillsattes genom riksdagens justitieombudsmans beslut den 29 mars 2012. Enligt lagen har människorättsdelegationen 20—40 medlemmar. Människorättscentrets direktör är ordförande för delegationen. Människorättscentret är sekretariat för delegationen och dess sektioner.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Färdigställande av projektet för ett informationssystem för elektronisk ärendehantering -272
Människorättscentrets nya lagstadgade uppgifter samt kommunikations- och informationsuppgifter i anslutning till dem 29
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -50
Sammanlagt -293

2017 budget 6 201 000
2016 budget 6 494 000
2015 bokslut 6 051 397