Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
              01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

20. Riksdagens justitieombudsmanPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 201 000 euro.

Förklaring: Av anslaget används 5 609 000 euro till utgifter som föranleds av skötseln av de grundläggande uppgifterna vid justitieombudsmannens kansli, uppgraderingen av den externa och interna webbplatsen och evenemang inom ramen för jubileumsåret Finland 100. Huvudorsaken till besparingen under momentet är att projektet för utvecklande av ett informationssystem för elektronisk ärendehantering i huvudsak färdigställs i år. Utgifterna för Människorättscentret, som verkar i anslutning till kansliet, är 592 000 euro. Huvudorsakerna till att anslaget ökats med 29 000 euro är de anslag som reserveras för nya lagstadgade uppgifter och den kommunikations- och informationstjänst som behövs för dessa. Människorättscentret är ett operativt sett självständigt statligt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Uppgifterna för justitieombudsmannens kansli utvidgades då riksdagen den 5 april 2013 godkände en lagändring, genom vilken justitieombudsmannen utnämndes till nationellt besöksorgan enligt det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (s.k. OPCAT-uppgift). Uppgiften som besöksorgan för slutna inrättningar och vårdinrättningar förutsätter tilläggsresurser. I anslaget har de ökade utgifterna för sakkunnigarvoden beaktats. Dessutom godkände riksdagen den 3 mars 2015 en ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman, enligt vilken riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och dess människorättsdelegation sörjer för uppgifterna enligt artiklarna 33.2 och 33.3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning av december 2006. Uppgiften är att främja, skydda och övervaka konventionens verkställighet. Skötseln av uppgifterna kräver ökade personalresurser inom uppgiftsområdet och att personalens kompetens stärks.

Människorättscentret inledde sin verksamhet år 2012 och människorättsdelegationen tillsattes genom riksdagens justitieombudsmans beslut den 29 mars 2012. Enligt lagen har människorättsdelegationen 20—40 medlemmar. Människorättscentrets direktör är ordförande för delegationen. Människorättscentret är sekretariat för delegationen och dess sektioner.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Färdigställande av projektet för ett informationssystem för elektronisk ärendehantering-272
Människorättscentrets nya lagstadgade uppgifter samt kommunikations- och informationsuppgifter i anslutning till dem29
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-50
Sammanlagt-293

2017 budget6 201 000
2016 budget6 494 000
2015 bokslut6 051 397