Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

10. Riksdagens kansliPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 54 034 000 euro.

Förklaring:I anslaget ingår anställningskostnader och andra personalkostnader, resekostnader och mobiltelefonkostnader för ledamotsassistenter som är anställda vid riksdagens kansli till ett belopp på sammanlagt 4 801 000 euro. Dessutom kan anslaget användas för underhåll och anskaffning av lokaler, inventarier och utrustning som behövs i riksdagsgruppernas verksamhet samt för personalens företagshälsovård enligt vad kanslikommissionen bestämmer.

För bidrag till gruppkanslierna för assistenter som är anställda av riksdagsgrupperna finns moment 21.10.51.

Fastighetsbyråns och dataadministrationsbyråns driftsutgifter med anledning av den grundliga renoveringen betalas under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Assistentutgifter (överföring från moment 21.10.51) 1 374
Nordiska rådets höstsession vid riksdagen, engångsutgift 390
Omkostnadsbesparing -205
Riksdagens evenemang inom ramen för jubileumsåret Finland 100, engångsutgift 575
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -482
Sammanlagt 1 652

2017 budget 54 034 000
2016 budget 52 382 000
2015 bokslut 55 784 798

02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 893 000 euro.

Anslaget får användas till sådana hyreskostnader för lokaler och områden, kostnader för reparation och underhåll av inventarier, kostnader för ändringar, informationssystem och utrustning i tillfälliga lokaler, mindre efterarbeten vid entreprenader, kompletterande anskaffningar av inventarier, försäkringar under byggfasen, visstidsanställd personal som anställs på grund av den grundliga renoveringen, expert- och planeringskostnader samt flytt- och transportkostnader som orsakas av den grundliga renoveringen.

Förklaring:Av anslaget anvisas preliminärt fastighetsbyrån 5 401 000 euro, säkerhetsavdelningen 960 000 euro och dataadministrationsbyrån 532 000 euro. Vid behov får anslaget också användas för kostnader som andra enheter ansvarar för.

Kostnaderna för inventarier och utrustning inom projektet för den grundliga renoveringen beräknas under det tioåriga projektet uppgå till sammanlagt ungefär 20 miljoner euro. Kostnaderna för tillfälliga lokaler och arrangemang och efterarbeten samt flyttningskostnaderna beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 25 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i omkostnaderna för den grundliga renoveringen 1 956
Sammanlagt 1 956

2017 budget 6 893 000
2016 budget 4 937 000
2015 bokslut 9 132 761

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 500 000 euro.

Förklaring:Under momentet har budgeterats mervärdesskatteutgifterna inom hela huvudtiteln förutom de mervärdesskatteutgifter som har budgeterats under moment 21.30.29 och 21.40.29.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i mervärdesskatteutgifterna 500
Sammanlagt 500

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 15 500 000
2016 budget 15 000 000
2015 bokslut 12 756 491

51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 790 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (4.3.2015 § 3) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna.

Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen.

Förklaring:Bidragsbeloppet inom ramen för gruppkanslimodellen justeras årligen i enlighet med förändringen i anställningskostnader och lönebikostnader, kostförmånens beskattningsvärde, resekostnader och administrationskostnader. Justeringarna utförs som tjänsteåliggande vid förvaltnings- och serviceavdelningen. Från och med justeringen den 1 april 2016 är bidragsbeloppet detsamma som 2016, alltså 3 469,25 euro i månaden per ledamot, och det gäller till utgången av 2017. Assistentbidraget betalas för 67 riksdagsledamöter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Assistentutgifter (överföring till moment 21.10.01) -1 374
Sammanlagt -1 374

2017 budget 2 790 000
2016 budget 4 164 000

70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 325 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen samt till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar och som hänför sig till användningen av maskinerna och utrustningen.

Förklaring:Det ökade anslaget beror framför allt på ibruktagandet efter den grundliga renoveringen av Riksdagshuset. Det förutsätter bl.a. byggande av WLAN- och LAN-nät, anskaffning av AV-utrustning och utrustning för systemet i plenisalen. För dessa har 2 860 000 euro reserverats av anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Planenliga projekt för utveckling av informationssystemen 2 935
Sammanlagt 2 935

2017 budget 5 325 000
2016 budget 2 390 000
2015 bokslut 4 000 000

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 44 000 000 euro.

Anslaget får användas till planerings- och byggkostnader för grundlig renovering av och ändringsarbeten på riksdagens byggnader.

Förklaring:Enligt programmet för den grundliga renoveringen ska 43,4 miljoner euro av anslaget för 2017 användas för den grundliga renoveringen av Riksdagshuset. För efterarbeten i de övriga byggnaderna används uppskattningsvis 0,6 miljoner euro. I båda summorna ingår planeringskostnader.

Projektet för den grundliga renoveringen inleddes 2007 och slutförs 2017, och de totala kostnaderna uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 272,5 miljoner euro. De fördelas så att byggkostnaderna för lokaler ovan jord uppgår till 195,2 miljoner euro och byggkostnaderna för lokaler under jord till 77,3 miljoner euro. Från 2007 till utgången av 2015 har de realiserade utgifterna för den grundliga renoveringen uppgått till 174,4 miljoner euro.

Dessutom ingår i projektet kostnader för inventarier och utrustning, kostnader för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnader, vilka betalas under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den grundliga renoveringens framskridande enligt plan 12 000
Sammanlagt 12 000

2017 budget 44 000 000
2016 budget 32 000 000
2015 bokslut 42 000 000