Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av vatten- och miljövård
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              70. Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas för den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda samt för utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs.

Fullmakt

Om en del av den för 2015 beviljade fullmakt att ingå avtal och avge förbindelser som gäller den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda inte har använts, får beslut om den oanvända delen fattas år 2017.

Förklaring: Den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda planerades 2015—2016 och renoveringen genomförs 2016—2018. Totalkostnadsförslaget för den grundläggande renoveringen är 11 600 000 euro. I reparations- och ändringsarbetena strävar man efter att minska driftskostnaderna. I den grundläggande renoveringen beaktas även säkerställandet av de ombord arbetande forskarnas arbetarskydd och av själva forskningsarbetets kvalitet. Anslaget kan också användas för att hyra ett ersättande fartyg, ifall detta gör det möjligt att genomföra den grundläggande renoveringen så att totalkostnaderna blir mindre.

Det bedöms att man ur oljeskyddsfonden som ersättningar för utgifterna för anskaffning av oljebekämpningsutrustning med kapacitet för isförhållanden och kompletterande bekämpningsmateriel för högsjöförhållanden samt för utgifter som föranleds av anskaffning av annan materiel för bekämpning av oljeskador och upprätthållandet av oljebekämpningsberedskapen får 1 500 000 euro. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.10.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 2017 2018 Sammanlagt fr.o.m. 2017
    
Förbindelser 20174 0003 0007 000
Sammanlagt4 0003 0007 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anskaffning av oljebekämpningsutrustning och utrustning för oljebekämpning till havs-2 500
Sammanlagt-2 500

2017 budget5 000 000
2016 budget7 500 000
2015 bokslut1 450 000