Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av vatten- och miljövård
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              70. Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 042 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), för understöd för genomförandet av åtgärder som ingår i vatten- och havsförvaltningsplanerna

2) för avloppsvattenrådgivning för glesbygden i områden utanför avloppsnätet, i syfte att verkställa statsrådets förordning (209/2011)

3) till betalning av utgifter som föranleds av samordningen av de statliga avfallshanteringsarbeten som avses i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1993) och av beredningen, genomförandet och uppföljningen av projekt för sanering av förorenade markområden samt av beviljandet av saneringsbidrag för förorenade markområden

4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 13 årsverken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten

5) för åtgärder som är nödvändiga för att förhindra miljöskador

6) till betalning av utgifter som föranleds av försöksprogrammet för iståndsättning av förorenade markområden och återvinning av marksubstanser

7) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärden "Utbudet av trä utökas och trä används på ett mångsidigare sätt", som ingår i spetsprojektet "Fram för trä och nya skogsprodukter"

8) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Genomförande av vatten- och havsförvaltningsplanerna samt avloppsvattenrådgivning i glesbygden 3 521 000
Sanering av förorenade områden2 521 000
Sammanlagt6 042 000

Av anslaget används 1 521 000 euro för praktiska vattenvårds- och havsvårdsåtgärder, för åtgärder för att förbättra grundvattnets tillstånd och för avloppsvattenrådgivning i glesbygden i syfte att trygga en god vattenstatus, och 2 000 000 euro för omfattande vattenvårds- och havsvårdsprojekt som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt. I synnerhet förbättras de försämrade kustvattnens och åarnas tillstånd. Den offentliga sektorns partnerskap med den privata sektorn och med frivilligorganisationer stärks. Samtidigt stöds möjligheterna att exportera vattenteknologi och företagens konkurrenskraft genom att man ökar den finländska vattenexpertisen, ibruktagandet av nya teknologier och god praxis.

Av anslaget används 1 521 000 euro för utgifter som föranleds av samordningen av statliga avfallshanteringsarbeten och av att man som statligt avfallshanteringsarbete i närings-, trafik- och miljöcentralens i Birkaland regi låter genomföra eller understöder forsknings- och saneringsprojekt som avser förorenade markområden vid objekt som utgör betydande miljö- och hälsorisker och som NTM-centralerna har prioriterat. Anslaget kan också användas för att finansiera sådana åtgärder som är nödvändiga för att förebygga miljöskador i situationer där staten på grund av verksamhetsutövarens insolvens eller av någon annan motsvarande orsak är tvungen att i andra hand delta i exempelvis avlägsnandet av farligt avfall eller farliga kemikalier från en fastighet.

Av anslaget används 1 000 000 euro för att genomföra det nationella försöksprogram som avser sanering av förorenade marksubstanser och återvinning av marksubstans som genomförs som en åtgärd i regeringens spetsprojekt för att undersöka de mest kritiska riskområdena, skydda de grundvattenområden som är viktigast med tanke på vattentäkt, öka återvinningen av marksubstans och försnabba utvecklingen av inhemsk ren teknik (hållbara saneringsmetoder).

Projekt som främjas med anslaget finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bioekonomi och ren energi: Behandling av slam från reningsverk-2 100
Bioekonomi och ren energi: Försöksprogrammet för förorenade marksubstanser-300
Bioekonomi och ren energi: Återvinning av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen500
Nivåförändring-3 130
Sammanlagt-5 030

2017 budget6 042 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget11 072 000
2015 bokslut10 242 000