Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av vatten- och miljövård
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              70. Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 29 406 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden och värdefulla kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna och som Forststyrelsen besitter samt till utgifter för skötsel av privata skyddsområden

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars anskaffningspris överstiger 10 000 euro och vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får anslaget användas till betalning av utgifter som föranleds av inrättandet av en nationalpark under 100-årsjubileet för Finlands självständighet 2017.

Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras
 • — Tillståndet för nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras
 • — Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värden bibehålls och dess tillstånd förbättras
 • — Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring: Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultaten av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
     
Täckningsgrad för bedömningar av Naturaområdenas tillstånd (% av områden som Forststyrelsen har ansvaret för)-184573
Restaurering och vård (ha)6 2505 6705 6205 530
Inventering av artförekomst (st.) 3 5692 7553 3003 450
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt-5 297 0005 280 0005 300 000
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder (bedömningsskala 1—5)4,044,094,044,04
Forststyrelsen
 • — genomför i Natura 2000-områden och andra skyddsområden vård-, restaurerings- och andra skyddsåtgärder i syfte att förbättra områdenas tillstånd och sammanlänkning samt ekosystemtjänsternas funktion. Forststyrelsen följer också effekterna av vidtagna åtgärder och svarar för uppföljningen av hela skyddsområdesnätverkets tillstånd
 • — förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet nämnda arter och naturtyper och för arter som förtecknas i fågeldirektivet genom att komplettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt
 • — skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt följer områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta
 • — informerar om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfalden och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården och utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — svarar för utvecklandet och den tekniska driften av datasystem som gäller naturskyddsområden
 • — upprätthåller och sköter i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi den kulturhistoriska fastighetsförmögenhet vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna
 • — fortsätter fastighetsbildningen med avseende på naturskyddsområden och det treåriga projektet för planeringen av skötseln och nyttjandet av naturskyddsområden.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 4 900 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 200 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Övriga nyckeltal

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
budgetprop.
     
Skötsel av nationalparker (st.)37393940
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.)6656627301 100
Skötsel av nationalparker (ha)984 000989 000989 0001 000 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha)763 000764 000990 0001 150 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha)1 002 0001 016 000800 000650 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha)1 489 0001 489 0001 489 0001 489 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.)4 2115 1545 1545 154
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.)18 16022 56722 56722 567/30 000
Fornminnen (st., Museiverkets register)2 2732 1782 1782 178
Skyddade byggnader (st.)334343343343
Naturum och andra kundtjänstställen (st.)30282828

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av en överföring av engångsnatur-8 000
Drift och vidareutveckling av system för geografisk information-150
Inrättande av Hossa nationalpark (överföring från moment 30.64.50)240
Nivåförändring-300
Sammanlagt-8 210

2017 budget29 406 000
2016 I tilläggsb.2 000 000
2016 budget37 616 000
2015 bokslut34 598 000