Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2017

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 29 406 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden och värdefulla kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna och som Forststyrelsen besitter samt till utgifter för skötsel av privata skyddsområden

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars anskaffningspris överstiger 10 000 euro och vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får anslaget användas till betalning av utgifter som föranleds av inrättandet av en nationalpark under 100-årsjubileet för Finlands självständighet 2017.

Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras
 • — Tillståndet för nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras
 • — Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värden bibehålls och dess tillstånd förbättras
 • — Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultaten av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

  2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
         
Täckningsgrad för bedömningar av Naturaområdenas tillstånd (% av områden som Forststyrelsen har ansvaret för) - 18 45 73
Restaurering och vård (ha) 6 250 5 670 5 620 5 530
Inventering av artförekomst (st.) 3 569 2 755 3 300 3 450
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt - 5 297 000 5 280 000 5 300 000
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder (bedömningsskala 1—5) 4,04 4,09 4,04 4,04
Forststyrelsen
 • — genomför i Natura 2000-områden och andra skyddsområden vård-, restaurerings- och andra skyddsåtgärder i syfte att förbättra områdenas tillstånd och sammanlänkning samt ekosystemtjänsternas funktion. Forststyrelsen följer också effekterna av vidtagna åtgärder och svarar för uppföljningen av hela skyddsområdesnätverkets tillstånd
 • — förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet nämnda arter och naturtyper och för arter som förtecknas i fågeldirektivet genom att komplettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt
 • — skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt följer områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta
 • — informerar om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfalden och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården och utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — svarar för utvecklandet och den tekniska driften av datasystem som gäller naturskyddsområden
 • — upprätthåller och sköter i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi den kulturhistoriska fastighetsförmögenhet vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna
 • — fortsätter fastighetsbildningen med avseende på naturskyddsområden och det treåriga projektet för planeringen av skötseln och nyttjandet av naturskyddsområden.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 4 900 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 200 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Övriga nyckeltal

  2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
budgetprop.
         
Skötsel av nationalparker (st.) 37 39 39 40
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.) 665 662 730 1 100
Skötsel av nationalparker (ha) 984 000 989 000 989 000 1 000 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha) 763 000 764 000 990 000 1 150 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha) 1 002 000 1 016 000 800 000 650 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha) 1 489 000 1 489 000 1 489 000 1 489 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.) 4 211 5 154 5 154 5 154
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.) 18 160 22 567 22 567 22 567/30 000
Fornminnen (st., Museiverkets register) 2 273 2 178 2 178 2 178
Skyddade byggnader (st.) 334 343 343 343
Naturum och andra kundtjänstställen (st.) 30 28 28 28

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en överföring av engångsnatur -8 000
Drift och vidareutveckling av system för geografisk information -150
Inrättande av Hossa nationalpark (överföring från moment 30.64.50) 240
Nivåförändring -300
Sammanlagt -8 210

2017 budget 29 406 000
2016 I tilläggsb. 2 000 000
2016 budget 37 616 000
2015 bokslut 34 598 000