Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2017

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 14 725 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att främja verkställandet av de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattendragen samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd

2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja planeringen av ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön

3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen

4) för att kartlägga markområden som misstänks vara förorenade och samla och lagra information om sådana markområden, för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med miljösanering samt för uppföljning

5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter

6) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter

7) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla klimatpolitiken

8) för utvecklings- och försöksprojekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin

9) för avlönande av personal motsvarande högst 76 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 15 årsverken för uppgifter som anges i punkt 6 och visstidsanställd personal motsvarande högst 23 årsverken för uppgifter som anges i punkterna 1–3 samt 7 och 8

10) till understöd för utvecklings- och försöksprojekt som främjar de ovannämnda användningsändamålen.

11) till betalning av utgifter som föranleds av beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning, effektivisering av återvinningen av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av skyddet av Östersjön och vattendragen 6 490 000
Upphandling av köptjänster som gäller miljöuppgifter 4 225 000
Utveckling av miljösaneringen och markskyddet 1 350 000
Främjande av materialåtervinning och avfallsåtervinning 200 000
Styrning och utveckling av miljöuppgifter 2 000 000
Klimatpanel och klimatprojekt 460 000
Sammanlagt 14 725 000

Av anslaget används 6 490 000 euro för åtgärder för att främja skyddet av Östersjön och kartlägga områden som är viktiga med tanke på mångfalden och ekosystemtjänsterna i Östersjöns marina undervattensmiljö (VELMU-programmet). Anslaget används för att genomföra det program för återvinning av näringsämnen som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt och som syftar till att minska näringsbelastningen på Östersjön och vattendragen, och det fördelas särskilt på utvecklingsprojekt som gäller Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden. Anslaget används också för att främja den vatten- och havsvård som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt samt för att utveckla planeringen av skyddet av grundvattnet och bedömningen av miljöns tillstånd.

Av anslaget används vidare 4 225 000 euro för att upphanda laboratorietjänster och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter för närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Av anslaget används 1 350 000 euro för att utveckla forsknings- och saneringsverksamheten och uppföljningen i samband med markskyddet och förorenade områden samt för att kartlägga markområden som misstänks ha blivit förorenade och samla information om detta i datasystemet för markens tillstånd.

Anslaget används också för att bereda lagstiftning och lösningar som främjar den materialåtervinning och avfallsåtervinning som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt. Anslaget används i synnerhet för en utredning av effekterna av förbudet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatser och av behovet av ytterligare lagstiftning, samt för att prova och utveckla lösningar som främjar kretslopps- och delningsekonomin.

Därtill används anslaget för de utredningar som krävs med tanke på de internationella klimatförhandlingarna och utsläppsminskningarna och för att utveckla klimatpolitiken samt för klimatpanelens verksamhet. Avsikten är att anslaget även ska användas för att stärka styrningen och skötseln av miljöuppgifter och för miljöförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Lagstiftning och lösningar som främjar återvinning -600
Bioekonomi och ren energi: Återvinning av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen -500
Sammanlagt -1 100

2017 budget 14 725 000
2016 budget 15 825 000
2015 bokslut 13 760 000