Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
              01. Miljöministeriets omkostnader
              04. Finlands miljöcentrals omkostnader
              29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
              65. Understöd till organisationer och miljövård
         10. Miljö- och naturvård
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 782 000 euro.

Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv:

1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar

2) för konstaterande och registrering av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska gemenskapernas förordningar om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser

3) byggprodukter

4) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter.

Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Motiva Services Oy för skötseln av uppgifter enligt Europeiska unionens program för tilldelning av miljömärke, till ersättningar till Tukes för marknadskontrollen av ej CE-märkta produkter samt till betalning av statsunderstöd för forskningsverksamhet till universitet, högskolor och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet.

Förklaring: De viktigaste målen för miljöministeriet 2017:

Ett koldioxidsnålt och energieffektivt Finland
 • — Ministeriet driver verkställandet av resultaten från klimatkonferensen i Paris och det fortsatta arbetet samt sättandet i kraft av klimatavtalet. Man agerar för att genomföra det utsläppsminskningsmål på minst 40 procent som EU ställt för år 2030. Man bereder en klimatpolitisk plan på medellång sikt som sträcker sig till 2030, som ska ges som redogörelse till riksdagen.
 • — Energiprestandan hos nybyggen och existerande byggnadsbestånd förbättras på ett sätt som säkerställer kvaliteten i byggandet, fuktsäkerheten i byggnaderna och ett sunt inomhusklimat.
 • — Utnyttjandet av förnybar energi samt koldioxidsnålhet och energieffektivitet i den byggda miljön främjas i områdesanvändningen, byggandet och mobiliteten i överenstämmelse med den nya energi- och klimatstrategin och med klimatlagen.
Ett hållbart nyttjande av naturresurserna och en fungerande marknad för återvinning
 • — Förvaltningsområdet genomför initiativ och deltar i initiativ som främjar grön ekonomi
 • — Man driver beredningen av EU-förslag som gäller cirkulär ekonomi och avfallslagstiftning
 • — Kontroll av skadliga ämnen och kemikalier främjas för att säkra en hållbar återvinningsekonomi
 • — Reglering och lösningar som främjar återvinning bereds
 • — Nya metoder för återvinning av näringsämnen främjas i syfte att uppnå en god vattenstatus och öka Finlands självförsörjning när det gäller näringsämnen
 • — Man agerar för att miljöaspekter ska beaktas i jordbruks-, skogs- och energisektorn och i den övriga bioekonomin
 • — Frågor som gäller den arktiska miljön synliggörs i högre grad och skyddsåtgärdernas genomslag främjas.
En god miljöstatus
 • — Förvaltningsområdet styr verkställigheten av den nya miljöskyddslagen. Utifrån de utredningar som gjorts bereds nya förslag om hur miljötillståndsförfarandet kan göras smidigare
 • — Tillståndsförfarandet inom miljövården görs smidigare genom elektroniska tjänster
 • — Man genomför och främjar den nationella strategin för riskhantering i anslutning till förorenade markområden och det riksomfattande forsknings- och saneringsprogram för förorenade markområden som ingår i strategin. Dessutom genomförs ett försöksprojekt för sanering av förorenade markområden
 • — Ett nationellt oljebekämpningsprogram bereds
 • — Ett nationellt luftvårdsprogram bereds
 • — Det nationella programmet för farliga kemikalier ses över
 • — Tillsynen över skadliga och farliga ämnen effektiviseras till följd av ökade krav
 • — Förvaltningsområdet styr planeringen och genomförandet av vattenvården och havsvården och fortsätter det internationella samarbete som syftar till att uppnå en god miljöstatus i Östersjön och i vattendragen
 • — De riksomfattande målen för områdesanvändningen ses över och man främjar verkställandet av statsrådets beslut i frågan
 • — Inledandet av havsplanering i Finlands kustområde främjas
 • — Planläggningen och tillståndsförfarandet för byggandet görs smidigare, dock så att man inte prutar på den byggda miljöns kvalitet
 • — Styrningen av markanvändning och byggande ses över
 • — Metoderna för att genomföra kulturmiljöstrategins mål på bred bas i hela samhället effektiviseras
 • — I syfte att effektivisera myndigheternas styrning bereds en översyn av de kommunala byggnadstillsynsenheternas uppgifter, antal och storlek. Elektroniska tjänster gör tillståndsförfarandet för byggande smidigare
 • — Byggbestämmelsesamlingen ses över. Onödig reglering avvecklas i syfte att minska kostnaderna och byråkratin
 • — De miljörelaterade tillstånds- och bedömningsförfarandena görs effektivare och smidigare. Verkställigheten av miljökonsekvensbedömningslagen främjas i synnerhet i fråga om sammanslagningen av miljökonsekvensbedömningsförfarandet och planläggningen
 • — Man främjar digitalisering inom hela miljöförvaltningens verksamhetsområde.
Biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster
 • — Förvaltningsområdet sörjer för den nationella verkställigheten av biodiversitetskonventionen och EU:s biodiversitetsstrategi genom att genomföra den nationella strategin med tillhörande handlingsprogram i enlighet med den uppdatering som görs 2016
 • — En nationalpark för 100-årsjubileet för Finlands självständighet inrättas och man fortsätter beredningen av de författningar som gäller inrättande av naturskyddsområden
 • — Utarbetandet av hotbedömningar i fråga om olika arter och naturtyper främjas och skyddsnivån förbättras
 • — Frivilligt naturskydd främjas. Man främjar ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänsterna, särskilt genom att utveckla nyttjandet av naturen för rekreation, naturturismen och landskapsvården.
Boendeförhållanden som stöder välfärden och konkurrenskraften
 • — Genom MBT-avtalen för stadsregionerna och genom planeringssamarbete utökas bostads- och tomtutbudet och bostadsbyggandet, förbättras funktionsdugligheten och resurshushållningen i stadsregionernas samhällsstruktur samt minskas behovet av trafik. Samtidigt förbättrar man livsmiljöns kvalitet.
 • — Åtgärderna för att öka bostadsutbudet knyts allt tätare till åtgärderna för att förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften, medan åtgärderna för att förbättra boendeförhållandena knyts allt tätare till de effekter på välbefinnandet som en god miljö ger
 • — I planeringen av områdesanvändningen och i utvecklandet av byggandet ägnar man mer uppmärksamhet än tidigare åt de regionala särdragen, olika boendemiljöers starka sidor och landsbygdens behov
 • — För att säkerställa ett tillräckligt utbud av bostäder med en rimlig hyresnivå sörjer man för att de statliga stödsystem som hänför sig till bostadsproduktionen är tidsenliga och funktionsdugliga
 • — De stödåtgärder som riktas till bostäder fördelas så att de så effektivt som möjligt främjar möjligheterna för äldre och för personer med funktionsnedsättning att bo hemma
 • — För att stödja integrationen främjas boendet för dem som har beviljats asyl
 • — Man utreder vilka moderna metoder som finns för att främja boendemiljöernas trivsamhet, mångsidighet och närhet till naturen.
Forskning, framsyn, utvärdering och utredning (TEAS)

Förvaltningsområdet tar för förvaltningens behov fram information som betjänar prognostiseringen av verksamheten, beredningen, utvecklandet och verkställandet av miljöpolitiken och miljölagstiftningen, det internationella samarbetet samt beslutsfattandet och bedömningen av konsekvenserna av besluten.

Objekt år 2017 är verkställigheten av den reviderade miljöskyddslagen, en kostnadseffektiv och hållbar klimatpolitik, den cirkulära ekonomin, främjande av hållbart nyttjande av naturresurser och materialeffektivitet, verkställighet av vatten- och havsförvaltningsplanerna, handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden och METSO-handlingsplanen, fortsatta åtgärder enligt utvärderingen av hur markanvändnings- och bygglagen fungerar, den byggda miljöns kvalitet och hållbarhet (bl.a. programmet för att förbättra äldres boende, byggnaders energiprestanda samt åtgärder som främjar byggandet av flervåningshus i trä), samhälls- och servicestrukturen i stadsregioner, samordningen av markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionerna inkl. metropolpolitiken, bostadspolitiken, kulturmiljön, systematisk fastighetsförvaltning och ombyggnad samt övergripande arkitektur och arkitektur enligt målområde.

Marknadskontrolluppgifter

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utför, på uppdrag av miljöministeriet, marknadskontroll enligt lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014) samt tillsyn i enlighet med statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (518/2014) över sådana produktkrav som gäller grundläggande krav på förpackningar, tungmetallhalter och märkningar.

Tukes utför även verifieringen av de certifikat som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och registrerar dem i enlighet med statsrådets förordning (452/2009). Intäkterna av hanteringen av certifikaten intäktsförs under moment 12.35.99.

Tukes utför med stöd av 181 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) den marknadskontroll av byggprodukter som grundar sig på EU:s byggproduktförordning (EU) nr 305/2011. Bestämmelser om de skyldigheter som gäller marknadskontrollen av CE-märkta byggprodukter finns i byggproduktsförordningen. Med stöd av 181 § i markanvändnings- och bygglagen utövar Tukes också marknadstillsyn enligt lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012). Marknadskontrollen för att säkerställa en behörig tillämpning av verkställighetsförfattningarna för energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) baserar sig på lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), i enlighet med vilken Tukes ansvarar för marknadskontrollen.

Vid genomförandet av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke har man i lagen om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke (86/2011) till nationellt behörigt organ utsett Motiva Services Oy, som får ersättning för de utgifter som föranleds av uppgifterna i anknytning till miljömärket.

Arbetstidens fördelning på uppgiftsområdena (årsv.)

Uppgiftsområde2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Miljöskydd545151
Naturmiljö525148
Byggd miljö 837778
Informationsförmedling och kommunikation121313
Förvaltning och internationella ärenden534946
Kanslichefen och underställda555
Sammanlagt259246241

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter31 77129 38028 582
Bruttoinkomster900800800
Nettoutgifter30 87128 58027 782
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år11 660  
— överförts till följande år11 968  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Marknadstillsynen av byggprodukter (överföring från moment 31.01.01)50
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)137
Överföring till moment 23.01.01 (-1 årsv.)-114
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-187
Löneglidningsbesparing-33
Lönejusteringar85
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)21
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-168
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-28
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-285
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-133
Temporär sänkning av StPL-avgiften-183
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Nivåförändring51
Sammanlagt-798

2017 budget27 782 000
2016 II tilläggsb.-183 000
2016 budget28 580 000
2015 bokslut31 179 999