Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
              30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården
              31. Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter
              32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå
              33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning
              34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar
              36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska
              40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten
              (50.) Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård
              52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet
              63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området
              64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

31. Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av omkostnaderna för beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

2) till finansiering av undersökningar och utredningar som stöder beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

3) till ett belopp av högst 400 000 euro för de sista utbetalningarna av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som givits med stöd av den

4) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt

5) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt

6) till avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring: I överensstämmelse med regeringsprogrammet reformeras social- och hälsovården genom att överföra ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna till 18 landskap. Regeringens proposition med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården lämnas till riksdagen under slutet av år 2016. Enligt samma tidtabell realiseras regionförvaltningsreformen genom vilken de regionala uppgifterna överförs på landskapen.

Det är fråga om en genomgripande reform, och i samband med den görs omfattande omorganiseringar när det gäller uppgifter och funktioner, personal, fastigheter och annan egendom. Reformen genomförs under en tvåårig övergångsperiod. För genomförandet av reformen krävs det resurser för styrning och förändringsstöd på riksnivå och för temporär förvaltning av landskapen.

Det rikstäckande förändringsstödet genomförs gemensamt av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Institutet för hälsa och välfärds och Kommunförbundet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändringsakademin för social- och hälsovårdsreformen och förändringsledarskapsstöd1 000
Inrättande av offentligrättsliga inrättningar för social- och hälsovård på landskapsnivå 500
Koordinatorer för social- och hälsovårdsreformen i landskapen500
Nationell styrning och samordning av social- och hälsovårdsreformen samt förstärkning av kunskapsbasen1 000
Slutförande av gamla Kaste-projekt400
Sammanlagt3 400

2017 budget5 600 000
2016 budget2 200 000
2015 bokslut2 300 000