Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2017

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 57 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för kostnader för anstaltsvård vid rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster.

Förklaring:Det beräknas att det 2017 finns 22 inrättningar på olika håll i landet som erbjuder rehabilitering och vård för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst. Vid sidan av krigsinvalider rehabiliteras och/eller vårdas också andra klientgrupper. Vid dessa inrättningar beräknas det antal rehabiliteringsdagar som fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar och antalet vårddagar för krigsinvalider uppgå till sammanlagt cirka 158 800 under 2017. Till rehabiliterings- och vårdinrättningarna betalas ersättning enligt det faktiska antalet vårddagar eller besök vid inrättningarna. Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och besök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och vårdservicen uppnås. Priserna för vårddagarna på rehabiliterings- och vårdinrättningarna bestäms genom upphandlingskontrakt. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalider.

Antalet vårddagar/vårdbesök vid inrättningar för krigsinvalider 2015—2017

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Antalet vårddagar sammanlagt (inkluderar inte öppenvårdsrehabilitering) 222 230 184 700 158 800
— anstaltsvård 155 000 132 300 115 200
— intervallvård 36 400 28 600 25 000
— vård på dagsjukhus 6 840 5 000 3 800
— rehabilitering på anstalt 23 400 18 400 14 500
— dagsrehabilitering 590 400 300
       
— öppenvårdsrehabilitering, antal gånger 3 180 2 400 2 200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskat antal krigsinvalider och invalider på grund av militärtjänst -3 000
Sammanlagt -3 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 57 000 000
2016 budget 60 000 000
2015 bokslut 62 500 000