Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 629 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

5) till rättelse av förmånsutbetalningar för åren 2005—2009 enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005)

6) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring:Staten finansierar folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Dessutom svarar staten för minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar och tryggar fondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare. Enligt förslaget ska samma maximibelopp för boendeutgifterna som tillämpades 2015 fortfarande tillämpas på bostadsbidragen för pensionstagare för att uppnå samma inbesparing i de indexbundna utgifterna för bostadsbidragen.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2017 uppskattningsvis följande (mn euro)

   
Utgifter  
Folkpensionsutgifter 2 210
Garantipension 194
Handikappförmåner 588
Bostadsbidrag för pensionstagare 586
Pensionsstöd 52
Sammanlagt 3 630
   
Inkomster  
Intäkter av egendom 1
Statens andelar av förmånerna 3 629
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten) -
Sammanlagt 3 630

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing i de indexbundna utgifterna genom en frysning av maximiboendeutgifterna -3 500
Inbesparing i indexbundna utgifter -25 500
Pension för långtidsarbetslösa 52 000
Sänkning av maximiboendeutgifterna med 3,3 % -9 000
Ändring i behovskalkylen -16 300
Sammanlagt -2 300

2017 budget 3 629 000 000
2016 II tilläggsb. -4 600 000
2016 budget 3 631 300 000
2015 bokslut 3 702 561 991