Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
              50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter
              51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare
              52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
              53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier
              54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring
              60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 629 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

5) till rättelse av förmånsutbetalningar för åren 2005—2009 enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005)

6) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring: Staten finansierar folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Dessutom svarar staten för minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar och tryggar fondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare. Enligt förslaget ska samma maximibelopp för boendeutgifterna som tillämpades 2015 fortfarande tillämpas på bostadsbidragen för pensionstagare för att uppnå samma inbesparing i de indexbundna utgifterna för bostadsbidragen.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2017 uppskattningsvis följande (mn euro)

  
Utgifter 
Folkpensionsutgifter2 210
Garantipension194
Handikappförmåner588
Bostadsbidrag för pensionstagare586
Pensionsstöd52
Sammanlagt3 630
  
Inkomster 
Intäkter av egendom1
Statens andelar av förmånerna3 629
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten)-
Sammanlagt3 630

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing i de indexbundna utgifterna genom en frysning av maximiboendeutgifterna-3 500
Inbesparing i indexbundna utgifter-25 500
Pension för långtidsarbetslösa52 000
Sänkning av maximiboendeutgifterna med 3,3 %-9 000
Ändring i behovskalkylen-16 300
Sammanlagt-2 300

2017 budget3 629 000 000
2016 II tilläggsb.-4 600 000
2016 budget3 631 300 000
2015 bokslut3 702 561 991