Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 918 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013)

4) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Folkpensionsanstalten får använda högst 52 300 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 7 700 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen baserar sig dimensioneringen av anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen på prestationsprincipen.

Förklaring:Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder, kostnader som föranleds kommunerna av sjukvård för utomlands bosatta personer och en del av Folkpensionsanstaltens omkostnader. I övrigt deltar de försäkrade och staten i finansieringen av sjukvårdsförsäkringens utgifter med lika stora delar.

Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna, löntagarna, företagarna samt staten. Av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen finansierar staten den sjukdagpenning, föräldradagpenning och rehabiliteringspenning som betalas till minimibelopp. Dessutom finansierar staten 0,1 % av utgifterna för föräldradagpenningar samt en del av utgifterna för företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Staten ska också trygga sjukförsäkringsfondens likviditet.

Den behovsprövade rehabilitering som Folkpensionsanstalten ordnar fördelar sig på individuell rehabilitering, individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen. Enligt förslaget ska arbetsgivares sjukförsäkringsavgift sänkas från och med ingången av 2017. Dessutom lindras beskattningen med 30 miljoner euro för småinkomsttagare genom en minskning av dagpenningspremien för sjukförsäkringen.

De kostnader som familjeledigheter för kvinnliga arbetstagare orsakar arbetsgivaren jämnas ut med hjälp av en engångsersättning på 2 500 euro från och med den 1 april 2017. Förslaget ökar utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen med 75 000 000 euro per år och med 45 000 000 euro 2017. Ökningen finansieras med en höjning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

För finansiering av sjukvårdsförsäkringen uppbärs år 2017 hos samtliga försäkrade en sjukvårdspremie på 0,06 %. När premien uppbärs på basis av pensions- och förmånsinkomster är procentsatsen dock 1,45 %. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie ut hos löntagare och företagare för sjukförsäkringens dagpenning till ett belopp av 1,54 % för löntagare och 1,61 % för företagare, medan en sjukförsäkringsavgift på 1,06 % tas ut hos arbetsgivare. Som kompensation för avgiftshöjningar på grund av konkurrenskraftsavtalet minskas låginkomsttagarnas andel av finansieringen av sjukförsäkringen.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen samt 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Enligt förslaget ska inkomstgränserna för sjukdagpenningen och sjukdagpenningens ersättningsgrad ändras, betalningen av sjukförsäkringsersättningar för privat vård i offentliga sjukvårdens utrymmen fortsätta till utgången av 2018 och minimibeloppet av den rehabiliteringspenning för unga och den rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering som betalas till unga höjs till samma nivå som garantipensionen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av sjukförsäkringslagen fr.o.m. 1.1.2017 så att läkemedelsersättningarna minskas med 134 000 000 euro.

Den kostnadsökning som föranleds av ändringar i förteckningen över läkemedel som berättigar till specialersättning uppgår till högst 8 400 000 euro i årsgenomsnitt.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2017 uppskattningsvis följande (mn euro)

   
Utgifter  
Arbetsinkomstförsäkring  
Sjukdagpenningar 810
Föräldradagpenningar 1 097
Engångsersättning 45
Dagtraktamenten för OFLA 6
Rehabiliteringspenningar 117
Företagshälsovården 346
Företagarnas tilläggsdagar 6
Fondens andel på 8 % -
Sammanlagt 2 427
   
Sjukvårdsförsäkring  
Läkemedelsersättningar 1 282
Resor 288
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 63
Läkararvoden 59
Tandläkararvoden 64
Övriga ersättningar för sjukvård 76
Rehabiliteringsservice 376
Fondens andel på 8 % -3
Sammanlagt 2 205
Utgifter sammanlagt 4 632
   
Inkomster  
Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen  
De försäkrades premier 1 203
Arbetsgivarnas avgifter 910
Företagarnas tilläggsdagar 4
Statens finansieringsandel 182
Överskott/underskott år 2015 120
Sammanlagt 2 419
   
Intäkter av sjukvårdsförsäkringen  
Löntagarnas och företagarnas avgifter 89
Förmånstagarnas premier 351
Statens finansieringsandel 1 736
EU-ersättningar från utlandet 9
Överskott/underskott år 2015 0
Sammanlagt 2 185
Inkomster sammanlagt 4 604
   
Statens andelar sammanlagt 1 918
Arbetsinkomstförsäkring  
Föräldradagpenningar 31
Minimidagpenningar 148
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård 3
Sjukvårdsförsäkring  
Andel av sjukvården 1 682
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 54

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Direktivet om säsongsanställning 4 200
Förenhetligande av helikoptertaxan (överföring till moment 26.20.01) -700
Höjning av rehabiliteringspenningen för unga 14 200
ICT-direktivet 3 300
Inbesparing i indexbundna utgifter (minimidagpenning) -1 200
Inbesparing i indexbundna utgifter (taket för läkemedelsersättningar) 1 000
Inbesparing i läkemedelsersättningarna -60 000
Kompensation enligt konkurrenskraftsavtalet (konkurrenskraftsavt.) 30 000
Kostnader på grund av att asylsökande beviljats uppehållstillstånd 750
Slopande av kopplingen mellan medicinsk rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning och handikappbidraget 6 300
Sparbeslut år 2015 -2 000
Sänkning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 706 000
Ändring i behovskalkylen 41 500
Sammanlagt 743 350

2017 budget 1 918 000 000
2016 II tilläggsb. 442 000
2016 budget 1 174 650 000
2015 bokslut 1 200 026 347