Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 503 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Förklaring:Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar av den tid de varit arbetslösa. Kommunernas finansieringsandel är 70 % i fråga om dem som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av 19 § i lagen om främjande av integration samt om upphävande av 3 a § 2 mom. 2 punkten i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet. Enligt förslaget ska det från och med den 1 januari 2017 betalas integrationsstöd i stället för arbetsmarknadsstöd till arbetslösa arbetssökande som med stöd av utlänningslagen har fått uppehållstillstånd i Finland. Integrationsstödet ska uppgå till 90 procent av beloppet av grunddagpenningen.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag om pensionering av 60 år fyllda arbetstagare som varit arbetslösa längre än 5 år.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Arbetsmarknadsstöd  
— under arbetslöshetstiden 1 365 000 000
— kommunernas finansieringsandel -445 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 480 500 000
— kostnadsersättningar 73 000 000
– förhöjningsdel 29 500 000
Sammanlagt 1 503 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängning av karenstiden med två dagar -4 000
Ikraftträdandet av könsneutrala bestämmelser i äktenskapslagen 1.3.2017 240
Inbesparing i indexbundna utgifter -11 800
Kostnader på grund av att asylsökande beviljats uppehållstillstånd 71 300
Kostnadsersättning för unga under arbetsprövningsperioden 7 000
Minskning av dagpenningen beroende på ökningen på 30 mn euro för lönesubventioner och startpeng -73 100
Pension för långtidsarbetslösa -14 000
Slopande av kostnadsersättningen för frivilliga studier -16 200
Utbetalning av integrationsstöd enligt utlänningslagen fr.o.m. 1.1.2017 -3 400
Utvidgad användning av arbetslöshetsförmåner till aktiveringsåtgärder (överföring från moment 32.30.51) 104 300
Ändring i behovskalkylen -24 440
Ökning av lönesubventioner och startpeng 73 100
Sammanlagt 109 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 1 503 000 000
2016 II tilläggsb. 61 000 000
2016 budget 1 394 000 000
2015 bokslut 1 368 000 000