Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
              31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
              50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning
              51. Statsandel till grunddagpenning
              52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd
              55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd
              56. Statsandel till alterneringsersättning
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 503 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Förklaring: Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar av den tid de varit arbetslösa. Kommunernas finansieringsandel är 70 % i fråga om dem som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av 19 § i lagen om främjande av integration samt om upphävande av 3 a § 2 mom. 2 punkten i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet. Enligt förslaget ska det från och med den 1 januari 2017 betalas integrationsstöd i stället för arbetsmarknadsstöd till arbetslösa arbetssökande som med stöd av utlänningslagen har fått uppehållstillstånd i Finland. Integrationsstödet ska uppgå till 90 procent av beloppet av grunddagpenningen.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag om pensionering av 60 år fyllda arbetstagare som varit arbetslösa längre än 5 år.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Arbetsmarknadsstöd 
— under arbetslöshetstiden1 365 000 000
— kommunernas finansieringsandel-445 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service480 500 000
— kostnadsersättningar73 000 000
– förhöjningsdel29 500 000
Sammanlagt1 503 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förlängning av karenstiden med två dagar-4 000
Ikraftträdandet av könsneutrala bestämmelser i äktenskapslagen 1.3.2017240
Inbesparing i indexbundna utgifter-11 800
Kostnader på grund av att asylsökande beviljats uppehållstillstånd71 300
Kostnadsersättning för unga under arbetsprövningsperioden7 000
Minskning av dagpenningen beroende på ökningen på 30 mn euro för lönesubventioner och startpeng-73 100
Pension för långtidsarbetslösa-14 000
Slopande av kostnadsersättningen för frivilliga studier-16 200
Utbetalning av integrationsstöd enligt utlänningslagen fr.o.m. 1.1.2017 -3 400
Utvidgad användning av arbetslöshetsförmåner till aktiveringsåtgärder (överföring från moment 32.30.51)104 300
Ändring i behovskalkylen-24 440
Ökning av lönesubventioner och startpeng 73 100
Sammanlagt109 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget1 503 000 000
2016 II tilläggsb.61 000 000
2016 budget1 394 000 000
2015 bokslut1 368 000 000