Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 112 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen

3) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Förklaring:Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen, den därtill anslutna barnförhöjningen, de förhöjningsdelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service och tilläggen för omställningsskyddet finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar de förhöjningsdelar som betalats under arbetslöshetstiden. De arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Statsandel av utbetalda dagpenningar  
— under arbetslöshetstiden 259 300 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 38 700 000
Lönesubventioner och startpeng (högst) 23 100 000
Kostnadsersättningar 9 900 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier -219 000 000
Sammanlagt 112 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängning av karenstiden med två dagar -2 000
Ikraftträdandet av könsneutrala bestämmelser i äktenskapslagen 1.3.2017 50
Inbesparing i indexbundna utgifter -2 000
Minskning av arbetslöshetsdagpenningen -9 500
Slopande av kostnadsersättningen för frivilliga studier -2 350
Utvidgad användning av arbetslöshetsförmåner till aktiveringsåtgärder (överföring från moment 32.30.51) 13 600
Verkningen på redovisningsbeloppet av höjningen av arbetslöshetsförsäkringspremie med 0,45 % (Konkurrenskraftsavtalet) -48 000
Ändring i behovskalkylen -61 300
Ökning av lönesubventioner och startbidrag 9 500
Sammanlagt -102 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 112 000 000
2016 budget 214 000 000
2015 bokslut 234 065 000