Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 086 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel

2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)

4) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Förklaring:Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetslöshetskassorna och staten. Arbetslöshetskassornas andel av löntagarens dagpenningar är i regel 5,5 %, dock så, att Arbetslöshetsförsäkringsfonden helt och hållet finansierar förhöjningsdelarna av förtjänstskyddet och tilläggen för omställningsskyddet. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen och fonden den resterande delen. Staten deltar inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa från och med den 1 januari 2017. Enligt förslaget ska den maximala utbetalningstid för arbetslöshetsdagpenning kortas ner till 400 dagar för personer som inte fyllt 58 år, självrisktiden förlängas med två dagar till sju dagar, förhöjningsdelarna under den yrkesaktiva tiden minskas och förhöjningsdelarna för en lång arbetshistoria slopas.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 
Statsandel av utbetalda dagpenningar  
— under arbetslöshetstiden 864 300 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 116 000 000
Lönesubventioner och startpeng (högst) 56 200 000
Kostnadsersättningar 39 500 000
Statsandel av förvaltningskostnader 10 000 000
Sammanlagt 1 086 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängning av karenstiden med två dagar -14 000
Ikraftträdandet av könsneutrala bestämmelser i äktenskapslagen 1.3.2017 210
Inbesparing i indexbundna utgifter -9 000
Minskning av arbetslöshetsdagpenningen -23 100
Slopande av kostnadsersättningen för frivilliga studier -10 500
Utvidgad användning av arbetslöshetsförmåner till aktiveringsåtgärder (överföring från moment 32.30.51) 33 200
Ändring i behovskalkylen -810
Ökning av lönesubventioner och startbidrag 23 000
Sammanlagt -1 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 1 086 000 000
2016 budget 1 087 000 000
2015 bokslut 1 083 356 791