Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              63. Vissa specialprojekt
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 23 222 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet

2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.

Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Förklaring:För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet i statsbidrag 80 % av kostnaderna, dock så att den andel som motsvarar den hyra och mervärdesskatt för verksamhetslokalen som ska betalas till Senatfastigheter beviljas som utökat statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.

Av statsbidraget beräknas 14 500 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 8 372 000 euro till övriga utgifter och 350 000 euro till utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv.

De mål som social- och hälsovårdsministeriet har ställt upp för Arbetshälsoinstitutet för 2017 ligger i linjer med social- och hälsovårdsministeriets strategi och med regeringsprogrammet. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår och som görs upp för en fyraårsperiod. I överensstämmelse med social- och hälsovårdsministeriets strategi genomför Arbetshälsoinstitutet åtgärder med följande innehåll:

Verksamhetens resultat

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden - längre arbetskarriärer genom välbefinnande i arbetet utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

 • — förlänga arbetskarriärerna och förbättra arbetslivets kvalitet, öka delaktigheten i arbetet och minska ojämlikheten i arbetslivet
 • — minska arbetsoförmågan och sjukfrånvaron, i synnerhet på grund av psykiska problem och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
 • — främja kvaliteten i arbetslivet (nätverksbildning och beaktande av små arbetsplatsers behov)
 • — förbättra välbefinnandet i arbetet i ett arbetsliv i förändring.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla - nya servicestrukturer och verksamhetssätt utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att förbättra företagshälsovårdens effektivitet genom att

 • — förbättra samarbetet inom företagshälsovården
 • — utveckla kompetensen hos företagshälsovårdens personal
 • — stödja vars och ens individuella arbetsförmåga genom företagshälsovården
 • — utveckla kvalitetssystemen inom företagshälsovården
 • — utveckla företagshälsovården som ett led i social- och hälsovårdsreformen.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och välmående – samhällsfunktionerna i särskilda situationer tryggas utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att trygga säkerheten i olika arbetsmiljöer när det gäller

 • — hantering av risker förknippade med kemikalier i en krissituation
 • — verksamheten inom samordningsnätverket för miljökänslighet
 • — en inomhusmiljö som ökar välbefinnandet och produktiviteten säkras när nya lokaler byggs
 • — förbättrad säkerhet hos ny teknik i arbetsmiljön, bl.a. nanoteknik.
I enlighet med regeringsprogrammets spetsprojekt genomför Arbetshälsoinstitutet följande åtgärder:

Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre

 • — stöder företagshälsovården när servicen skräddarsys, utvecklar en kvalitetsportal, bedriver samarbete inom företagshälsovården och företagshälsovården för SMF-företag (PIRA och eSYTY)
 • — utvecklar kompetensen inom företagshälsovården
 • — sammanställer datalager från arbetslivet
 • — stöder programmet för byggnadshälsa samt arbetsförhållandena och arbetarskyddet.

Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

 • — främjar parternas kompetens när det gäller att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra
 • — utvecklar service och stödinsatser för att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och arbetslösa.

Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer, en försökskultur införs:

 • — utvecklar företagshälsovården effektivitet på arbetsplatserna
 • — genomför projektet Arbetsliv 2020 och intensifierar samarbetet i nätverk
 • — utvecklar ledningen.
Strukturpolitiska reformer: Social- och hälsovårdsreformen
 • — deltar i fastställandet av företagshälsovårdens roll och uppgifter
 • — stöder de regionala aktörerna i utformningen av de praktiska samarbetsformerna
 • — följer upp arbetshälsan hos social- och hälsovårdspersonalen.
Digitalisering
 • — Digitalisering av tjänsterna
 • — ärenden som gäller arbetshälsa och säkerhet följer konceptet alla tjänster över en disk
 • — samarbetet inom ramen för FöretagsFinland
 • — utvärdering av det nätverksbaserade samarbetet.
Kompetens och utbildning, en snabbare övergång till arbetslivet och ändring av ungdomsgarantin i riktning mot en kollektiv garanti
 • — deltar i engagerandet av unga i arbetslivet genom att erbjuda modeller som visat sig vara effektiva.
Hantering av mänskliga resurser

Arbetshälsoinstitutet anpassar sina personalresurser enligt möjligheterna att finansiera verksamheten. Arbetshälsoinstitutet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med sammanslutningar inom social- och hälsovårdsbranscherna (SOTERKO) och effektiviserar partnerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra kvaliteten på och utnyttjandet av sin kompetens.

Produktion och kvalitetsledning

Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Vetenskapliga publikationer 326 300 300
Populariserade publikationer 225 250 250
Besökare på webbsidorna antal/mån. 141 000 140 000 150 000
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar 48 200 56 000 49 000
Mätningar och analyser av arbetsmiljön 61 700 60 000 60 000
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga 1 903 2 300 2 300
Kursdeltagardagar 24 639 24 000 24 000

För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 50 002 000 euro, beviljas 23 222 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2017:

Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2015—2017 (1 000 euro)

  Utgifter Egen finansiering Statsbidrag
Kompetenscentrum 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
                   
Påverkan genom information 7 547     960     6 587    
Utveckling av nya lösningar 18 149     8 239     9 910    
Kundanpassade lösningar 20 007     18 453     1 554    
Kompetenscentrum 16 236     1 350     14 886    
Forskning   17 550 16 820   7 950 7 850   9 600 8 970
Sakkunnigarbete   8 180 7 900   600 600   7 580 7 300
Intern verksamhet   6 650 6 300   100 100   6 550 6 200
Utbildning och service   19 800 19 002   18 250 18 250   1 550 752
Sammanlagt 61 939 52 180 50 022 29 002 26 900 26 800 32 937 25 280 23 222
                   
Finansieringsandel, %       47 52 54 53 48 46

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing som gäller sektorsforskningen -900
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -1 308
Lönejusteringar 150
Sammanlagt -2 058

2017 budget 23 222 000
2016 budget 25 280 000
2015 bokslut 33 287 000