Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
              25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum
              31. Främjande av hälsa och välfärd
              50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet
              63. Vissa specialprojekt
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 23 222 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet

2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.

Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Förklaring: För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet i statsbidrag 80 % av kostnaderna, dock så att den andel som motsvarar den hyra och mervärdesskatt för verksamhetslokalen som ska betalas till Senatfastigheter beviljas som utökat statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.

Av statsbidraget beräknas 14 500 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 8 372 000 euro till övriga utgifter och 350 000 euro till utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv.

De mål som social- och hälsovårdsministeriet har ställt upp för Arbetshälsoinstitutet för 2017 ligger i linjer med social- och hälsovårdsministeriets strategi och med regeringsprogrammet. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår och som görs upp för en fyraårsperiod. I överensstämmelse med social- och hälsovårdsministeriets strategi genomför Arbetshälsoinstitutet åtgärder med följande innehåll:

Verksamhetens resultat

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden - längre arbetskarriärer genom välbefinnande i arbetet utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

 • — förlänga arbetskarriärerna och förbättra arbetslivets kvalitet, öka delaktigheten i arbetet och minska ojämlikheten i arbetslivet
 • — minska arbetsoförmågan och sjukfrånvaron, i synnerhet på grund av psykiska problem och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
 • — främja kvaliteten i arbetslivet (nätverksbildning och beaktande av små arbetsplatsers behov)
 • — förbättra välbefinnandet i arbetet i ett arbetsliv i förändring.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla - nya servicestrukturer och verksamhetssätt utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att förbättra företagshälsovårdens effektivitet genom att

 • — förbättra samarbetet inom företagshälsovården
 • — utveckla kompetensen hos företagshälsovårdens personal
 • — stödja vars och ens individuella arbetsförmåga genom företagshälsovården
 • — utveckla kvalitetssystemen inom företagshälsovården
 • — utveckla företagshälsovården som ett led i social- och hälsovårdsreformen.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och välmående – samhällsfunktionerna i särskilda situationer tryggas utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att trygga säkerheten i olika arbetsmiljöer när det gäller

 • — hantering av risker förknippade med kemikalier i en krissituation
 • — verksamheten inom samordningsnätverket för miljökänslighet
 • — en inomhusmiljö som ökar välbefinnandet och produktiviteten säkras när nya lokaler byggs
 • — förbättrad säkerhet hos ny teknik i arbetsmiljön, bl.a. nanoteknik.
I enlighet med regeringsprogrammets spetsprojekt genomför Arbetshälsoinstitutet följande åtgärder:

Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre

 • — stöder företagshälsovården när servicen skräddarsys, utvecklar en kvalitetsportal, bedriver samarbete inom företagshälsovården och företagshälsovården för SMF-företag (PIRA och eSYTY)
 • — utvecklar kompetensen inom företagshälsovården
 • — sammanställer datalager från arbetslivet
 • — stöder programmet för byggnadshälsa samt arbetsförhållandena och arbetarskyddet.

Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

 • — främjar parternas kompetens när det gäller att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra
 • — utvecklar service och stödinsatser för att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och arbetslösa.

Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer, en försökskultur införs:

 • — utvecklar företagshälsovården effektivitet på arbetsplatserna
 • — genomför projektet Arbetsliv 2020 och intensifierar samarbetet i nätverk
 • — utvecklar ledningen.
Strukturpolitiska reformer: Social- och hälsovårdsreformen
 • — deltar i fastställandet av företagshälsovårdens roll och uppgifter
 • — stöder de regionala aktörerna i utformningen av de praktiska samarbetsformerna
 • — följer upp arbetshälsan hos social- och hälsovårdspersonalen.
Digitalisering
 • — Digitalisering av tjänsterna
 • — ärenden som gäller arbetshälsa och säkerhet följer konceptet alla tjänster över en disk
 • — samarbetet inom ramen för FöretagsFinland
 • — utvärdering av det nätverksbaserade samarbetet.
Kompetens och utbildning, en snabbare övergång till arbetslivet och ändring av ungdomsgarantin i riktning mot en kollektiv garanti
 • — deltar i engagerandet av unga i arbetslivet genom att erbjuda modeller som visat sig vara effektiva.
Hantering av mänskliga resurser

Arbetshälsoinstitutet anpassar sina personalresurser enligt möjligheterna att finansiera verksamheten. Arbetshälsoinstitutet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med sammanslutningar inom social- och hälsovårdsbranscherna (SOTERKO) och effektiviserar partnerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra kvaliteten på och utnyttjandet av sin kompetens.

Produktion och kvalitetsledning

Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Vetenskapliga publikationer326300300
Populariserade publikationer225250250
Besökare på webbsidorna antal/mån.141 000140 000150 000
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar48 20056 00049 000
Mätningar och analyser av arbetsmiljön61 70060 00060 000
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga1 9032 3002 300
Kursdeltagardagar24 63924 00024 000

För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 50 002 000 euro, beviljas 23 222 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2017:

Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2015—2017 (1 000 euro)

 Utgifter Egen finansieringStatsbidrag
Kompetenscentrum2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
          
Påverkan genom information7 547  960  6 587  
Utveckling av nya lösningar18 149  8 239  9 910  
Kundanpassade lösningar20 007  18 453  1 554  
Kompetenscentrum16 236  1 350  14 886  
Forskning 17 55016 820 7 9507 850 9 6008 970
Sakkunnigarbete 8 1807 900 600600 7 5807 300
Intern verksamhet 6 6506 300 100100 6 5506 200
Utbildning och service 19 80019 002 18 25018 250 1 550752
Sammanlagt61 93952 18050 02229 00226 90026 80032 93725 28023 222
          
Finansieringsandel, %   475254534846

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing som gäller sektorsforskningen-900
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-1 308
Lönejusteringar150
Sammanlagt-2 058

2017 budget23 222 000
2016 budget25 280 000
2015 bokslut33 287 000