Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              63. Vissa specialprojekt
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 153 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, av finansiella bidrag till samfinansierade projekt, av projekt som genomförs utomlands, av utgifter som föranleds av understöd för kompletterande utbildning och av utgifter som föranleds av samarbetsprojekt

2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt

3) för Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancerregistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry, för tekniskt underhåll av synskaderegistret vid Synskadades Centralförbund rf och för betalning av statsunderstöd till projekt för utveckling av social- och hälsovårdens informationsförvaltning

4) till betalning av utgifter som verksamheten vid Stiftelsen för alkoholforskning medför för Institutet för hälsa och välfärd

5) till ersättning till kommunerna för verksamheten vid utbildningsrådgivningarna

6) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten

7) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

8) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

9) för utgifter för styrning och utvärdering av den funktion för insamling av den basinformation om det nya servicesystem som inrättas inom social- och hälsovården (för att uppfylla den uppgift som anges i lagen om ordnandet av social- och hälsovården).

Förklaring:Institutet för hälsa och välfärd finns för främjande av befolkningens välfärd och hälsa, förebyggande av sjukdomar och sociala problem och utveckling av social- och hälsovårdstjänster. Institutet genomför sin uppgift genom forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, expertpåverkan och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet för hälsa och välfärd är dessutom statistikmyndighet inom sitt område samtidigt som institutet sörjer för kunskapsunderlaget inom sitt uppgiftsområde och för nyttiggörandet av det.

Den i administrativt hänseende självständiga Stiftelsen för alkoholforskning främjar och stöder alkoholforskning och annan rusmedelsforskning genom att dela ut stipendier och genom att bedriva eller låta bedriva forskning samt genom att idka publikationsverksamhet i anslutning till forskningen.

Institutets verksamhet grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriets strategi Ett socialt hållbart Finland 2020. Bland målen ingår enligt de centrala riktlinjerna för institutet förnyelse, ett effektivt utnyttjande av kunskapsmaterialet, anticipering, prioritering och satsningar på arbetsgemenskapen.

Inom institutets verksamhet understryks dess roll som sakkunniginrättning genom att utnyttjandet av information främjas på alla nivåer inom beslutsfattandet. Detta stöder institutets verksamhet när det gäller att utveckla datalager och information och att underlätta utnyttjandet av dem.

Resursminskningen vid Institutet för hälsa och välfärd förutsätter strategisk förnyelse av institutet. Institutets budgetfinansiering minskar med 12,6 % år 2017. Minskningen grundar sig på statens reform av forskningsinstituten och på de nedskärningar i forskningsverksamheten som hänför sig till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde. Nedskärningarna i institutets finansiering inleddes redan 2014 och kommer enligt de beslut som nämns ovan att vara stora fram till 2019. Yhteensä leikkaukset vähentäisivät rahoitusta n. 29,5 %. Med beaktande av ökningarna i löne- och prisnivån komm den faktiska resursminskningen att vara ännu större.

Verksamhetens resultat

När resurserna minskar anpassar Institutet för hälsa och välfärd sin verksamhet så att riskerna i anslutning till genomförandet av regeringsprogrammet och uppfyllandet av de sakkunnig- och myndighetsuppgifter institutet har minimeras. Nedskärningarna fördelas i enlighet med strategin. Kärnfunktionerna fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Institutets produktivitet ökar och överskottet av den avgiftsbelagda verksamheten används till produktutveckling och investeringar. Institutets informations- och statistikproduktion samt nättjänster och portaler utgör tillsammans en fungerande helhet och tjänar kundernas behov av information. Institutets organisation fungerar som en helhet och organisationsstrukturen stöder institutets strategiska riktlinjer. Förvaltnings- och verksamhetsmetoderna vid Institutet för hälsa och välfärd främjar integreringen av jämställdhetsperspektivet mellan könen. Finansieringsstrukturen för Institutet för hälsa och välfärd är ändamålsenlig.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och förnyar kunskapskapitalet. Personalens aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med institutets strategi. Ledarskapet är professionellt och sporrande. Det välbefinnande som personalen upplever i sitt arbete ökar och arbetsgivarbilden blir bättre. Personalplaneringen är långsiktig.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats medfinansieringen i avtalsundersökningar och andra gemensamma projekt, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och beställda undersökningar som grundar sig på separata avtal, övriga försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten såsom royaltyer och motsvarande samt erhållna donationsmedel och sponsorinkomster.

Av anslaget har 350 000 euro reserverats för betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning.

Inkomsterna av försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin har antecknats under moment 12.33.03.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 89 906 84 328 77 453
Bruttoinkomster 26 272 28 100 28 300
Nettoutgifter 63 634 56 228 49 153
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 070    
— överförts till följande år 6 849    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom Institutet för hälsa och välfärd (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 372 7 600 7 800
Intäkter sammanlagt 6 372 7 600 7 800
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 99 100 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 587 5 550 5 700
— andel av samkostnaderna 1 423 1 900 1 950
Kostnader sammanlagt 6 010 7 450 7 650
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 362 150 150
Kostnadsmotsvarighet, % 106 102 102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten inom Institutet för hälsa och välfärd (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 12 342 12 500 12 500
— finansiering från EU 2 900 2 900 2 900
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 603 500 500
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 4 732 4 600 4 600
Intäkter sammanlagt 20 577 20 500 20 500
       
Totala kostnader för projekten 23 400 23 300 23 300
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -2 823 -2 800 -2 800
Självfinansieringsandel, % 12 12 12

Totala kostnader för verksamheten (1 000 euro) och årsverken resultatområdesvis

  2015
utfall
årsv. 2016
uppskattning
årsv. 2017
mål
årsv.
             
Välfärd 15 068 165 14 157 148 13 046 148
Hälsa 20 649 208 19 403 186 17 764 186
Infektionssjukdomar 9 584 99 9 004 88 8 304 88
Hälsoskydd 11 502 130 10 807 116 9 885 116
System 11 317 113 10 488 101 9 736 101
Statens tjänster 6 596 70 6 197 63 5 667 63
Informationstjänster 15 190 166 14 272 149 13 051 149
Sammanlagt 89 906 951 84 328 851 77 453 851

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing som gäller sektorsforskningen -2 000
Stödtelefonverksamheten för offer för våld i nära relationer (överföring från moment 25.01.50) 157
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -30
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -2 348
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -447
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 98
Löneglidningsbesparing -300
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -430
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -249
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -68
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -680
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -317
Temporär sänkning av StPL-avgiften -401
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -60
Sammanlagt -7 075

2017 budget 49 153 000
2016 II tilläggsb. -248 000
2016 I tilläggsb. 145 000
2016 budget 56 228 000
2015 bokslut 60 412 000