Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
              25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum
              31. Främjande av hälsa och välfärd
              50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet
              63. Vissa specialprojekt
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 153 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, av finansiella bidrag till samfinansierade projekt, av projekt som genomförs utomlands, av utgifter som föranleds av understöd för kompletterande utbildning och av utgifter som föranleds av samarbetsprojekt

2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt

3) för Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancerregistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry, för tekniskt underhåll av synskaderegistret vid Synskadades Centralförbund rf och för betalning av statsunderstöd till projekt för utveckling av social- och hälsovårdens informationsförvaltning

4) till betalning av utgifter som verksamheten vid Stiftelsen för alkoholforskning medför för Institutet för hälsa och välfärd

5) till ersättning till kommunerna för verksamheten vid utbildningsrådgivningarna

6) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten

7) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

8) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

9) för utgifter för styrning och utvärdering av den funktion för insamling av den basinformation om det nya servicesystem som inrättas inom social- och hälsovården (för att uppfylla den uppgift som anges i lagen om ordnandet av social- och hälsovården).

Förklaring: Institutet för hälsa och välfärd finns för främjande av befolkningens välfärd och hälsa, förebyggande av sjukdomar och sociala problem och utveckling av social- och hälsovårdstjänster. Institutet genomför sin uppgift genom forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, expertpåverkan och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet för hälsa och välfärd är dessutom statistikmyndighet inom sitt område samtidigt som institutet sörjer för kunskapsunderlaget inom sitt uppgiftsområde och för nyttiggörandet av det.

Den i administrativt hänseende självständiga Stiftelsen för alkoholforskning främjar och stöder alkoholforskning och annan rusmedelsforskning genom att dela ut stipendier och genom att bedriva eller låta bedriva forskning samt genom att idka publikationsverksamhet i anslutning till forskningen.

Institutets verksamhet grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriets strategi Ett socialt hållbart Finland 2020. Bland målen ingår enligt de centrala riktlinjerna för institutet förnyelse, ett effektivt utnyttjande av kunskapsmaterialet, anticipering, prioritering och satsningar på arbetsgemenskapen.

Inom institutets verksamhet understryks dess roll som sakkunniginrättning genom att utnyttjandet av information främjas på alla nivåer inom beslutsfattandet. Detta stöder institutets verksamhet när det gäller att utveckla datalager och information och att underlätta utnyttjandet av dem.

Resursminskningen vid Institutet för hälsa och välfärd förutsätter strategisk förnyelse av institutet. Institutets budgetfinansiering minskar med 12,6 % år 2017. Minskningen grundar sig på statens reform av forskningsinstituten och på de nedskärningar i forskningsverksamheten som hänför sig till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde. Nedskärningarna i institutets finansiering inleddes redan 2014 och kommer enligt de beslut som nämns ovan att vara stora fram till 2019. Yhteensä leikkaukset vähentäisivät rahoitusta n. 29,5 %. Med beaktande av ökningarna i löne- och prisnivån komm den faktiska resursminskningen att vara ännu större.

Verksamhetens resultat

När resurserna minskar anpassar Institutet för hälsa och välfärd sin verksamhet så att riskerna i anslutning till genomförandet av regeringsprogrammet och uppfyllandet av de sakkunnig- och myndighetsuppgifter institutet har minimeras. Nedskärningarna fördelas i enlighet med strategin. Kärnfunktionerna fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Institutets produktivitet ökar och överskottet av den avgiftsbelagda verksamheten används till produktutveckling och investeringar. Institutets informations- och statistikproduktion samt nättjänster och portaler utgör tillsammans en fungerande helhet och tjänar kundernas behov av information. Institutets organisation fungerar som en helhet och organisationsstrukturen stöder institutets strategiska riktlinjer. Förvaltnings- och verksamhetsmetoderna vid Institutet för hälsa och välfärd främjar integreringen av jämställdhetsperspektivet mellan könen. Finansieringsstrukturen för Institutet för hälsa och välfärd är ändamålsenlig.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och förnyar kunskapskapitalet. Personalens aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med institutets strategi. Ledarskapet är professionellt och sporrande. Det välbefinnande som personalen upplever i sitt arbete ökar och arbetsgivarbilden blir bättre. Personalplaneringen är långsiktig.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats medfinansieringen i avtalsundersökningar och andra gemensamma projekt, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och beställda undersökningar som grundar sig på separata avtal, övriga försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten såsom royaltyer och motsvarande samt erhållna donationsmedel och sponsorinkomster.

Av anslaget har 350 000 euro reserverats för betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning.

Inkomsterna av försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin har antecknats under moment 12.33.03.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter89 90684 32877 453
Bruttoinkomster26 27228 10028 300
Nettoutgifter63 63456 22849 153
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år10 070  
— överförts till följande år6 849  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom Institutet för hälsa och välfärd (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer6 3727 6007 800
Intäkter sammanlagt6 3727 6007 800
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet99100100
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader4 5875 5505 700
— andel av samkostnaderna1 4231 9001 950
Kostnader sammanlagt6 0107 4507 650
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)362150150
Kostnadsmotsvarighet, %106102102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten inom Institutet för hälsa och välfärd (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk12 34212 50012 500
— finansiering från EU2 9002 9002 900
— annan finansiering utanför statsförvaltningen603500500
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten4 7324 6004 600
Intäkter sammanlagt20 57720 50020 500
    
Totala kostnader för projekten23 40023 30023 300
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-2 823-2 800-2 800
Självfinansieringsandel, %121212

Totala kostnader för verksamheten (1 000 euro) och årsverken resultatområdesvis

 2015
utfall
årsv.2016
uppskattning
årsv.2017
mål
årsv.
       
Välfärd15 06816514 15714813 046148
Hälsa20 64920819 40318617 764186
Infektionssjukdomar9 584999 004888 30488
Hälsoskydd11 50213010 8071169 885116
System11 31711310 4881019 736101
Statens tjänster6 596706 197635 66763
Informationstjänster15 19016614 27214913 051149
Sammanlagt89 90695184 32885177 453851

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing som gäller sektorsforskningen -2 000
Stödtelefonverksamheten för offer för våld i nära relationer (överföring från moment 25.01.50)157
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-30
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-2 348
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-447
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror98
Löneglidningsbesparing-300
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-430
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-249
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-68
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-680
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-317
Temporär sänkning av StPL-avgiften-401
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-60
Sammanlagt-7 075

2017 budget49 153 000
2016 II tilläggsb.-248 000
2016 I tilläggsb.145 000
2016 budget56 228 000
2015 bokslut60 412 000