Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
              (87.) Aktieförvärv
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 762 000 euro.

Förklaring: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Funktionell effektivitet

  • — uppfyllandet av målen för spetsprojekten stöds: i den kundorienterade servicen ingår bl.a. ett offentligt servicelöfte, främjande av hälsa och välfärd och minskad ojämlikhet, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, utveckling och digitalisering av hemvården för äldre
  • — genomförandet av reformerna stöds: social- och hälsovårdsreformen, gallringen bland kommunernas uppgifter och skyldigheter och reformen av region- och centralförvaltningen
  • — tyngdpunkten förskjuts mot en mera proaktiv tillsyn och mot egenkontroll samtidigt som verksamhetens styrning stärks i dessa avseenden
  • — tillstånds- och tillsynsprocesserna blir smidigare
  • — fortsatt avveckling av normer och lättade administrativa bördor samt genomförande av de lagstiftningsreformer som krävs för detta

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är beslut om tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och avgifter för prestationer som gäller riksomfattande tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, avgifter i anslutning till alkoholnäring och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Därutöver betalar regionförvaltningsverken en del av de årsavgifter de tar ut hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården för de kostnader som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården orsakas av underhållet av registret över privata serviceproducenter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter16 00215 25815 512
Bruttoinkomster4 0213 5004 750
Nettoutgifter11 98111 75810 762
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 214  
— överförts till följande år2 846  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer
4 3474 4005 450
— övriga intäkter717-400
Intäkter sammanlagt5 0644 4005 850
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet1 1781 100-
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader, sammanlagt2 0553 2504 125
— andel av samkostnader, sammanlagt1 8721 1501 725
Totalkostnader, sammanlagt3 9274 4005 850
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 137--
Kostnadsmotsvarighet, %129100100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

 2015
utfall
2016
prognos
2017
prognos
2016/2017
förändrings-%
     
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 20 97018 40018 000-2,2
Tillsynsärenden1 3211 4181 360-4,1
Tillstånd för avbrytande av havandeskap9289709700
Serviceförmåga och kvalitet2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Behandlingstid, mån.   
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvårdenmediantid för behandling 5,5 mån. och 90 % av ärendena behandlades inom 20,5 mån.mediantid 5,5 mån. och 90 % av ärendena behandlades inom 20,5 mån.mediantid 5,5 mån. och 90 % av ärendena behandlades inom 20,5 mån.
Tillsynsärenden inom socialvårdenmediantid 54 dgr, mål 4 mån., 96,8 % behandlades inom mindre än 14 mån.mediantid 54 dgr, 97 % av ärendena behandlades inom mindre än 14 mån.mediantid 54 dgr, 97 % av ärendena behandlades inom mindre än 14 mån.
Alkoholtillstånd (nya tillstånd och tillståndsändringar)   
 Behandlingstider (nya + ändringar tot.); tillverkning 111 dgr, partihandel 114 dgr, användning 201 dgrBehandlingstider (nya + ändringar tot.); tillverkning 90 dgr, partihandel 90 dgr, användning 20 dgrBehandlingstider (nya + ändringar tot.); tillverkning 90 dgr, partihandel 90 dgr, användning 20 dgr
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Förändringar i verksamhetsmiljön och tillsynsverksamhetens inriktning mot en allt mer proaktiv och riskbaserad tillsyn kräver en omdisponering av resurserna. Målet för det anpassningsprogram som gäller fram till 2018 är att verkets funktionsförmåga ska säkerställas och att dess beredskap att svara på kraven i en föränderlig omvärld ska förbättras.

Personalens kompetens intar en nyckelposition i den verksamhet Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården bedriver. Kompetensen utvecklas mera planmässigt med hjälp av resultat- och utvecklingssamtal och en utbildningsplan som stöder verksamheten. Pensionering och utveckling av verksamhetssätt och arbetsmetoder med hjälp av bl.a. digitala arbetsredskap gör det möjligt att utveckla personalstrukturen och kompetensen och att omdisponera resurserna.

Omsorg om de anställdas välbefinnande i arbetet utgör grunden för deras funktionsförmåga. En stor arbetsvolym och ansvaret i anslutning till tjänsteåliggandena är en utmaning för de anställdas välbefinnande i arbetet. Svaret på denna utmaning är satsningar på allt från kommunikationen mellan arbetstagare och närmaste chef till ledandet av verket. Välbefinnandet i arbetet kontrolleras genom regelbundna enkäter och analyser av resultaten, och det satsas på utvecklingsåtgärder och uppföljning av dem. Ledning och chefer fäster större uppmärksamhet vid prioriteringen av arbetsuppgifter och hur de anställda stöds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av anslaget för revidering av alkoholregistret-200
Produktivitetsbesparing på grund av Sampo-systemet-260
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-97
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror99
Löneglidningsbesparing-65
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-56
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-14
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-144
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-66
Temporär sänkning av StPL-avgiften-87
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-4
Sammanlagt-996

2017 budget10 762 000
2016 II tilläggsb.12 000
2016 budget11 758 000
2015 bokslut12 613 000