Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
              (87.) Aktieförvärv
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 438 000 euro.

Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektmål och verksamhetsmål

 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid användningen av strålning; arbetstagarnas stråldoser hålls under den fastställda gränsen för personlig stråldos i de situationer där strålningsexponeringen är planerad
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid finländska kärnkraftverk
 • — utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön från kraftverken och gruvorna är mycket låga vid normal drift
 • — behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt
 • — verksamheten i anslutning till kärnämneskontrollen sker i enlighet med internationella avtal
 • — kriminell verksamhet riktad mot kärnkraftverk, kärnmaterial och användning av strålning som ger upphov till allvarlig skada förhindras effektivt
 • — den genomsnittliga effektiva strålningsdos som används i vårt land minskar
 • — Strålsäkerhetscentralen är oavbrutet informerad om strålningsnivån i miljön
 • — beredskapsverksamheten inleds 15 minuter efter den första informationen om en avvikande incident
 • — kommunikationen om incidenter i anslutning till strål- och kärnsäkerhet sker på eget initiativ och är objektiv, öppen och omedelbar
 • — de offentligrättsliga prestationerna uppfyller villkoren för kostnadsmotsvarighet Den avgiftsbelagda serviceverksamheten är lönsam
 • — personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass och den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden. Antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 7,5 per årsverke.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken

 2015
utfall
årsv.2016
ordinarie budget
årsv.2017
budgetprop.
årsv.
       
Budgetfinansiering13 3448213 3037612 43876
Avgiftsbelagd verksamhet24 81423432 63825534 762261
Samfinansierad verksamhet1 3141430061604
Sammanlagt39 47233046 24133747 360341

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken (1 000 euro) resultatområdesvis

 2015
utfall
årsv.2016
uppskattning
årsv.2017
uppskattning
årsv.1)
       
Kärnenergi22 00712626 54114528 160151
Strålningsverksamhet5 170306 000315 50031
Beredskapsverksamhet1 60791 70091 7009
Forskning och utveckling3 689174 00094 0007
Sakkunnigtjänster3 204174 000184 00018
Kommunikation83751 00051 0005
Miljöskydd2 958123 000123 00012
Gemensamma tjänster2)-47-44-44
Sammanlagt39 47226346 24127347 360277

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2017 uppskattas dessa motsvara 64 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter39 47246 24147 360
Bruttoinkomster26 12832 93834 922
Nettoutgifter13 34413 30312 438
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år9 325  
— överförts till följande år10 422  

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer19 40325 28327 407
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten19 47125 28327 407
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-68--
Kostnadsmotsvarighet, %100100100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer3 2922 8552 855
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten3 4112 8552 855
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-119--
Kostnadsmotsvarighet, %97100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk2705060
— finansiering från EU757200100
— annan finansiering utanför statsförvaltningen12250-
Intäkter sammanlagt1 149300160
    
Totala kostnader för projekten1 918600320
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-769-300-160
Självfinansieringsandel, %405050

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen har avsatts för höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing som gäller sektorsforskningen-200
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-5
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-234
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-84
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror43
Löneglidningsbesparing-56
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-67
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-12
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-126
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-57
Temporär sänkning av StPL-avgiften-75
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-11
Nivåförändring99
Sammanlagt-865

2017 budget12 438 000
2016 II tilläggsb.-32 000
2016 budget13 303 000
2015 bokslut14 441 000