Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 16 085 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar

2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar

3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av hälso- och sjukvården för fångar

4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning

5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning

6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk.

Förklaring:Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har från och med den 1 januari 2016 överförts till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Brottspåföljdsmyndigheten svarar också i fortsättningen för hyrorna för de lokaler som används för hälso- och sjukvården för fångar och de kostnader de ger upphov till.

Effektivitet

Programmet för utveckling av hälso- och sjukvården för fångar har inletts. Syftet med programmet är bland annat att förbättra verkningsfullheten hos och kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänsterna för fångar, intensifiera samarbetet med fängelsernas psykologer, socialarbetare och missbrukararbetare och säkra kontinuiteten i vården också efter att fångarna frigetts.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
"Centraliserad bokföring"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01) -7
"Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01) -34
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -107
Löneglidningsbesparing -40
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -17
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -153
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -79
Temporär sänkning av StPL-avgiften -137
Sammanlagt -574

2017 budget 16 085 000
2016 II tilläggsb. -137 000
2016 budget 16 659 000
2015 bokslut 421 000