Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 011 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning

5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar

6) till förbättring av skolhemmens lokaler.

Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som uppställs för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2017 som statens skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effekt

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning och genom att modernisera serviceproduktionens driftsmässiga och fysiska strukturer. Vid utvecklingen av verksamheten vid skolhemmen fästs allt större vikt fästs vid att hjälpa barn och unga med missbruksproblem och problem med den mentala hälsan, bland annat genom utbildning av personalen. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid skolhemmen styr och verifierar bedömningen av verksamhetens genomslag. De uppgifter man får med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekten inverkar på utvecklandet av barnskyddet på såväl nationell som internationell nivå. Det elektroniska kvalitetsledningssystemet och den mätare för genomslagskraft som ingår i informationssystemet för klientuppgifter utnyttjas för att utveckla verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens skolhem (1 000 euro) och skolhemmens årsverken

  2015
utfall
årsv. 2016
ordinarie
budget
årsv. 2017
budgetprop.
årsv.
             
Omkostnadsanslag 1 027 5,5 1 016 5,5 1 011 5,5
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel) 19 430 292,5 20 820 264,5 20 820 264,5
Sammanlagt 20 457 298,0 21 836 270,0 21 831 270,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 20 457 21 836 21 831
Bruttoinkomster 19 430 20 820 20 820
Nettoutgifter 1 027 1 016 1 011
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1    
— överförts till följande år 4    

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 17 756 18 556 18 556
— övriga intäkter 3 091 3 674 3 674
Intäkter sammanlagt 20 847 22 230 22 230
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 417 1 410 1 410
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 21 073 21 808 21 808
— andel av samkostnader 375 422 422
Kostnader sammanlagt 21 448 22 230 22 230
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -601 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 97 100 100

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Vårddygn 38 326 32 688 32 688
Vårddygn inom den särskilda omsorgen 5 973 5 645 5 645
Skoldagar 27 929 21 879 21 879
Eftervårdsdygn 8 112 8 419 8 419
Fängelsets familjeavdelning 1 933 1 933 1 933
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -5
Sammanlagt -5

2017 budget 1 011 000
2016 budget 1 016 000
2015 bokslut 1 031 000