Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 563 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2017 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

  2015
utfall
årsv. 2016
uppskattning
årsv. 2017
uppskattning
årsv.
             
Omkostnadsanslag 650 9 576 6 563 8
Företagsekonomiska prestationer 55 613 801 57 328 809 56 871 804
Utomstående finansiering sammanlagt 560 2 - - - -
Sammanlagt 56 823 812 57 904 815 57 434 812

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 763 57 904 57 434
Bruttoinkomster 56 113 57 328 56 871
Nettoutgifter 650 576 563
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 502    
— överförts till följande år 442    

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 196,73 196,14 196,14
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 95,59 92,32 92,32
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 194,84 181,94 181,94

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 352,20 359,93 359,93
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 805,33 849,27 849,27
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 391,18 398,28 398,28

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 55 856 56 983 56 592
— övriga intäkter 257 345 279
Intäkter sammanlagt 56 113 57 328 56 871
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 55 848 56 917 56 595
— andel av samkostnader 915 987 839
Kostnader sammanlagt 56 763 57 904 57 434
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -650 -576 -563
Kostnadsmotsvarighet, % 99 99 99

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Vårddygn för vårdpatienter 140 868 139 943 139 943
Sinnesundersökningsvårddygn 3 751 4 532 4 532
Sinnesundersökningar 61 78 78
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga 4 461 4 658 4 682
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga 269 110 110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga 5 2 2
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bland annat kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3
Sammanlagt -13

2017 budget 563 000
2016 budget 576 000
2015 bokslut 590 000