Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
              03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
              04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
              05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
              06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd
              25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården
              29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 563 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring: Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2017 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

 2015
utfall
årsv.2016
uppskattning
årsv.2017
uppskattning
årsv.
       
Omkostnadsanslag650957665638
Företagsekonomiska prestationer55 61380157 32880956 871804
Utomstående finansiering sammanlagt5602----
Sammanlagt56 82381257 90481557 434812

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter56 76357 90457 434
Bruttoinkomster56 11357 32856 871
Nettoutgifter650576563
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år502  
— överförts till följande år442  

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus196,73196,14196,14
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus95,5992,3292,32
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus194,84181,94181,94

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus352,20359,93359,93
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus805,33849,27849,27
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus391,18398,28398,28

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer55 85656 98356 592
— övriga intäkter257345279
Intäkter sammanlagt56 11357 32856 871
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader55 84856 91756 595
— andel av samkostnader915987839
Kostnader sammanlagt56 76357 90457 434
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-650-576-563
Kostnadsmotsvarighet, %999999

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Vårddygn för vårdpatienter140 868139 943139 943
Sinnesundersökningsvårddygn3 7514 5324 532
Sinnesundersökningar617878
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga4 4614 6584 682
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga269110110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga522
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bland annat kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-3
Sammanlagt-13

2017 budget563 000
2016 budget576 000
2015 bokslut590 000