Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
              03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
              04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
              05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
              06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd
              25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården
              29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 102 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet år 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effekt

Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Produktivitet och lönsamhet   
Beslutspris (euro/avgörande)191201190
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)433400419
    
Produktion och kvalitetsledning   
Anhängiggjorda besvärsärenden 22 00022 00027 000
Avgjorda ärenden28 52328 00028 000
Behandlingstid för besvären (mån.)7 98,5

Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån uppskattningsvis 31 000 avgöranden och 74 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån 31 000 avgöranden och ett anslag på 5 102 000 euro.

Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Besvärsnämndens verksamhet effektiviseras och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Behandlingen av det ökade antalet ärenden och återställande av ärendebalansen (bortfall av ett tillägg av engångsnatur)-550
Ökningen i antalet ärenden699
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-41
Löneglidningsbesparing-27
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-22
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-53
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-29
Temporär sänkning av StPL-avgiften-33
Nivåförändring101
Sammanlagt39

2017 budget5 102 000
2016 II tilläggsb.167 000
2016 budget5 063 000
2015 bokslut5 510 000