Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 102 000 euro.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet år 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effekt

Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Produktivitet och lönsamhet      
Beslutspris (euro/avgörande) 191 201 190
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) 433 400 419
       
Produktion och kvalitetsledning      
Anhängiggjorda besvärsärenden 22 000 22 000 27 000
Avgjorda ärenden 28 523 28 000 28 000
Behandlingstid för besvären (mån.) 7 9 8,5

Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån uppskattningsvis 31 000 avgöranden och 74 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån 31 000 avgöranden och ett anslag på 5 102 000 euro.

Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Besvärsnämndens verksamhet effektiviseras och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behandlingen av det ökade antalet ärenden och återställande av ärendebalansen (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -550
Ökningen i antalet ärenden 699
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -41
Löneglidningsbesparing -27
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -22
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -53
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -29
Temporär sänkning av StPL-avgiften -33
Nivåförändring 101
Sammanlagt 39

2017 budget 5 102 000
2016 II tilläggsb. 167 000
2016 budget 5 063 000
2015 bokslut 5 510 000