Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 536 000 euro.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effekt

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Funktionell effektivitet      
Beslutspris (euro/avgörande) 261 232 192
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) 310 362 395
       
Produktion och kvalitetsledning      
Anhängiggjorda besvärsärenden 13 211 14 000 14 000
Avgjorda ärenden 10 091 12 500 15 000
Behandlingstid för besvären (mån.) 7,5 8 7

Produktiviteten av arbetet har räknats ut på basis av följande uppskattningar: 15 000 beslut och 38 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från 15 000 beslut och ett anslag på 2 536 000 euro.

Besvärsnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens kunnande tryggas. Med hjälp av enkäter om arbetstrivsel följer man regelbundet upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar, vilken förmännens ledarförmåga är samt personalens välbefinnande i arbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behandlingen av det ökade antalet ärenden och återställande av ärendebalansen (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -350
Ökningen i antalet ärenden 476
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -22
Löneglidningsbesparing -8
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -11
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -29
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -16
Temporär sänkning av StPL-avgiften -17
Nivåförändring -76
Sammanlagt -56

2017 budget 2 536 000
2016 II tilläggsb. 93 000
2016 budget 2 592 000
2015 bokslut 2 730 000