Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 399 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet

5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 § i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av penningspelbolagets verksamhet samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande preliminära resultatmål för sin verksamhet år 2017:

Funktionell effektivitet
  • — redovisning, kostnadsberäkning och annan uppföljning utvecklas i samarbete med övriga förvaltningsområden inom ramen för informationssystemet Kieku
  • — målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
  • — ministeriet genomför och följer upp spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom projektet för utveckling av nationella elektroniska datasystem (Kanta och Tikesos)
  • — den lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovårdsservice bereds
  • — samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
  • — integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
  • — utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs
  • — arbetstillfredsställelseindex överstiger 3,6 (på en skala från 1—5) (målet för 2016 var 3,6 och utfallet för 2015 var 3,6)
  • — sjukfrånvaron är högst 7,5 dagar/årsverke (målet för 2016 var 7,5 och utfallet för 2015 var 8,6).

Inkomster som inflyter av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas uppgå till 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter till 5 000 euro.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Ledningen och de särskilda enheterna 4 907 4 562 4 554
Stödet för ledningen      
Förvaltnings- och planeringsavdelningen 8 289 7 707 11 704
Försäkringsavdelningen 2 758 2 565 2 473
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa 5 222 4 855 4 682
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster 5 915 5 500 5 303
Arbetarskyddsavdelningen 4 108 3 819 3 683
Sammanlagt 31 199 29 008 31 399

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 36 486 34 208 39 874
Bruttoinkomster 5 287 5 200 8 475
Nettoutgifter 31 199 29 008 31 399
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 578    
— överförts till följande år 7 949    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Administration av understödsverksamheten 3 375
En specialsakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring från moment 24.01.01) 294
Frågor som gäller dispens från begränsningen av kommunernas investeringar (2 årsv.) 160
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 255
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -10
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -254
Löneglidningsbesparing -170
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -150
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -198
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -38
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -384
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -180
Temporär sänkning av StPL-avgiften -244
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -21
Nivåförändring -44
Sammanlagt 2 391

2017 budget 31 399 000
2016 II tilläggsb. -244 000
2016 budget 29 008 000
2015 bokslut 30 569 000