Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
              01. Energimyndighetens omkostnader
              20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi
              40. Energistöd
              41. Investeringsstöd för LNG-terminaler
              42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen
              43. Kyotomekanismerna
              44. Produktionsstöd för förnybar energi
              45. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik
              46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 273 400 000 euro.

Anslaget får i fråga om följande energikällor som fastställs i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas

1) till betalning av produktionsstöd för el (ett inmatningspris) som producerats med vindkraft

2) till betalning av produktionsstöd för produktion av biogasbaserad el (en inmatningstariff höjd med en värmepremie)

3) till betalning av produktionsstöd för produktion av trädbränslebaserad el (en inmatningstariff höjd med en värmepremie)

4) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (en inmatningstariff höjd med en förgasarpremie).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med stöd av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor stöds produktion av el med vindkraft, biogas, skogsflis och träbränsle i anläggningar som godkänts inom inmatningstariffsystemet. Med stöd av lagen betalas till producenterna av vindkrafts-, biogas- och trädbränslebaserad el som stöd inom inmatningstariffsystemet skillnaden mellan det målpris som fastställs i lagen och medeltalet av det områdespris för Finland som under tre månader realiserats på elbörsen (inmatningstariffsystem) samt till producenter av skogsflisbaserad el ett stöd som varierar med utsläppsrättens pris och skatten på torv. Till producenter av biogasbaserad och trädbränslebaserad el betalas dessutom en inmatningstariff höjd med en värmepremie vid kraftvärmeproduktion och till producenter av skogsflisbaserad el en inmatningstariff höjd med en förgasarpremie vid förgasning av skogsflis i en förgasare till bränsle för en pulverförbränningspanna. Stöd betalas ut i högst 12 år per kraftverk.

EU har ställt som mål att öka andelen förnybar energi till 20 procent av slutanvändningen av energi fram till 2020. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG har mål för andelen energi från förnybara energikällor av slutanvändningen av energi fastställts för medlemsländerna för 2020. För Finlands del är målet 38 %.

Produktionsstöd och målpris

  
Målpris för vindkraft, €/MWh83,50
Målpris för biogasbaserad el, €/MWh83,50
Värmepremie för biogasbaserad el i kraftvärmeproduktion, €/MWh50,00
Målpris för trädbränslebaserad el, €/MWh83,50
Värmepremie för trädbränslebaserad el i kraftvärmeproduktion, €/MWh 20,00
— högst per år/kraftverk som producerar trädbränslebaserad el, € 750 000
Produktionsstöd, som varierar enligt priset på en utsläppsrätt och skatten på torv, till producenter av skogsflisbaserad el, högst €/MWh, förutsatt att det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader är högst 10 €/t och skatten på torv är 1,90 €/MWh18,00
Samhälleliga effektmål
  • — Vindkraftverkens och biogaskraftverkens samt de på skogsenergi baserade kraftverkens konkurrenskraft förbättras jämfört med elproduktion baserad på andra energikällor
  • — Elproduktionen blir mångsidigare och självförsörjningen med avseende på el förbättras.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Vindkraftverk (inmatningstariff)211 400 000
Biogaskraftverk (inmatningstariff med höjning)6 500 000
Skogsfliskraftverk (inmatningstariff med höjning)54 000 000
Trädbränslekraftverk (inmatningstariff med höjning)1 500 000
Sammanlagt273 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändringar i behovskalkylen för produktionsstöd33 000
Förändringar i produktionskapacitet, priset på el och utsläppsrätter samt uppdateringar av kapaciteten 29 100
Förändringar i skattenivån för torv2 100
Förändringarna i stödnivån för skogsflis-25 400
Sammanlagt38 800

2017 budget273 400 000
2016 II tilläggsb.-25 000 000
2016 budget234 600 000
2015 bokslut142 398 192