Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 385 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I syfte att trygga elförsörjningen i Norra Lappland stöds verksamheten vid Enontekiön Sähkö Oy, som verkar inom Enontekis kommuns område, och Tunturiverkko Oy:s ersättningsinvesteringar inom Utsjokiregionen. I Enontekis riktas stödet till att sätta i stånd elmatningsförbindelsen inom Kilpisjärviregionen. I Utsjoki användes stödet för att skapa förutsättningar för elandelslaget Utsjoen Sähköosuuskunta och Inergia Oy att gå samman till ett större nätbolag (Tunturiverkko Oy). De investeringar som krävs i elnäten i området är omfattande i förhållande till bolagens omsättning. Med hjälp av stödet kan höjningarna av elöverföringspriset hållas på en rimlig nivå.

Anslaget under momentet används till att betala fullmakter som beviljats tidigare åren 2009 och 2014. Avsikten är att 2017 använda 200 000 euro av anslaget för investeringar i Enontekiön Sähkö Oy:s nät i Kilpisjärvi och 185 000 euro för ersättningsinvesteringar inom Utsjokiregionen.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 Sammanlagt
     
Förbindelser som ingåtts före 2017 385 385
Utgifter sammanlagt 385 385

Vid beviljandet av understöd till Enontekiön Sähkö Oy beaktas EU:s bestämmelser om statligt stöd. Vad gäller fjällnätet är det fråga om ett statligt stöd enligt artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som uppfyller förutsättningarna i kommissionens beslut 2005/842/EG och som inte omfattas av anmälningsplikt.

Samhälleliga effektmål
  • — Det säkerställs att eldistributionen i de nordligaste delarna av Finland fungerar väl utan att överföringspriserna blir orimligt höga
  • — Glesbygdernas livskraft bevaras.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av betalningsanslagen -925
Sammanlagt -925

2017 budget 385 000
2016 budget 1 310 000
2015 bokslut 1 110 699