Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

40. Energistöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 70 076 000 euro.

Anslaget får användas

1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller införandet av ny teknik med anknytning till detta

2) för pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel eller ny teknik som gäller biodrivmedel

3) för investeringar i produktion eller användning av energi som minskar miljöolägenheterna eller till utredningar om sådan produktion eller användning.

Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012). Utredningar som gäller nyttiggörandet av biodrivmedel är konsumtionsutgifter, och bestämmelserna om understöd tillämpas inte på dem. På de understöd som gäller pilotanläggningar för biobränslen och som Innovationsfinansieringsverket Tekes beviljar tillämpas Tekes finansieringsvillkor.

Anslaget får också användas till betalning av stöd som beviljats tidigare med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1313/2007 och 1063/2012).

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2017 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 35 000 000 euro.

Förklaring:Energistödet utgör en del av den ekonomiska styrning som syftar till att styra energisystemet mot effektivare lösningar som är optimala med tanke på klimatet och miljön. Energistöd behövs särskilt för att främja införandet och kommersialiseringen av ny teknik, för förnybar värmeproduktion och småskalig elproduktion, för att öka användningen av biodrivmedel och för att stödja investeringar i energieffektivitet (inbegriper elfordonssystem, bland dem väteteknik). Anslaget får användas för att stödja storskaliga demonstrationsanläggningar som uppförs i Finland och som ingår i EU:s strategiska plan för energiteknik. För att också produktionen och användningen av biodrivmedel och andra förnybara energikällor ska främjas så att en nivå som motsvarar målen nås i Finland förutsätts det att stödinsatserna i fråga om energi riktas till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik samt till utvärdering av konsekvenserna av bränsleanskaffnings-, bränsleproduktions- och bränsleanvändningskedjorna och till standardisering av alternativa bränslen. Innovationsfinansieringsverket Tekes har vid sidan av arbets- och näringsministeriet en central roll när det gäller att genomföra programmet för utveckling av biodrivmedel. Tekes ansvarar inom ramen för utvecklingsprogrammet för projekt i anslutning till pilotering av teknik, och arbets- och näringsministeriet för stöd som riktas till demonstrationsanläggningarna.

Samhälleliga effekter

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Ny teknik införs i större utsträckning i produktionen och användningen av energi      
Mångsidigheten inom energiförsörjningen kvarstår på en god nivå      
— Investeringar som främjats genom energistöd (mn euro) 260—325 140—175 140—175
— Beviljat energistöd (mn euro) 65 35 35
— Hävstångseffekten från energistödet (investeringar/stödbelopp) 4—5 4—5 4—5

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020— Sammanlagt
fr.o.m.
2017
           
Förbindelser som ingåtts före 2017 66 576 30 594 20 150 3 500 120 820
Förbindelser 2017 3 500 14 000 8 750 8 750 35 000
Utgifter sammanlagt 70 076 44 594 28 900 12 250 155 820

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärd -750
Fördröjningen av projektet Merituuli 10 000
Fördröjningen av stora projekt 8 400
Specificeringar av betalningsanslaget för bioraffinaderiprojekt -9 060
Specificering av utbetalningar -10 416
Sådana förändringar i utbetalningen som föranleds av ökningen av en fullmakt av engångsnatur -4 500
Sammanlagt -6 326

2017 budget 70 076 000
2016 budget 76 402 000
2015 bokslut 45 931 531