Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 407 000 euro.

Förklaring:Energimyndigheten sköter verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken, och dessa är de uppgifter som myndigheten har enligt lagstiftningen och som gäller tillsynen över och främjandet av energimarknaden och klimatmålen. Energimyndigheten ansvarar för tillsynen över och främjandet av energimarknaden, dvs. el- och naturgasnätverksamheten, samt parti- och detaljhandelsmarknaden för el och naturgas. I fråga om klimatmålen har myndigheten ansvar för utsläppshandeln, stödsystemen för förnybar energi, hållbarhetskriterierna för biobränslen samt tillsynen över och främjandet av energieffektiviteten. Myndigheten har också andra verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2017:

Effektivitet

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
El- och gasmarknaden fungerar effektivt och möjliggör en hög leveranssäkerhet samt skäliga och konkurrenskraftiga priser      
— Beloppet av investeringar i eldistributionsnät i enlighet med tillsynsförfarandena, mn € - > 700 > 750
— Kundernas aktivitet på detaljhandelsmarknaden när det gäller byte av elförsäljare, % 11,4 > 11 > 12
Klimatmålen förverkligas kostnadseffektivt med hjälp av utsläppshandeln, förnybar energi och energieffektivitet      
— Andelen el som producerats med förnybara energikällor, % 35,9 > 33 > 35
— Kumulativ energibesparing beräknad enligt artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, TWh - > 25 > 31

Funktionell effektivitet

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Digitalisering av myndighetens ärendehanteringsprocess      
— Andelen elektroniska registreringar av alla registreringar, % 53 > 65 > 70
Smidigare tillståndsprocesser vid myndigheten och servicelöftet i fråga om dem      
— Fastställande av servicelöftena i fråga om myndighetens tillståndsprocesser - Fastställda -
Lönsamheten i fråga om tillsynen över energimarknaden      
— Omkostnaderna för tillsynen över el- och naturgasmarknaden enligt den sammanlagda förbrukningen av el och naturgas, c/kWh 0,0033 < 0,0034 < 0,0033
Lönsamheten i fråga om främjande av klimatmålen      
— Omkostnaderna för förvaltningen av utsläppshandeln per anläggning som omfattas av utsläppshandeln, €/anläggning 2 723 < 3 000 < 2 950
— Omkostnaderna för förvaltningen av produktionsstöden för förnybar energi enligt den el som produceras i de anläggningar som omfattas av systemet, €/MWh 0,35 < 0,33 < 0,32
Kundernas tillfredsställelse med myndighetens verksamhet      
— Helhetsbetyg enligt en enkät för kunder och intressentgrupper, skalan 1—5 3,52 > 3,65 > 3,65

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Utvecklingen av årsverken 70,6 69 72
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,5 3,8 > 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 9 372 10 457 7 907
Bruttoinkomster 1 806 1 600 1 500
Nettoutgifter 7 566 8 857 6 407
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 322    
— överförts till följande år 1 750    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Elnätsinnehavarnas andel av finansieringen av informationspunkten 165
Finansiering till verkställighetsuppgifter inom kompensationssystemet för utsläppshandelns indirekta kostnader 140
Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (överföring till moment 32.60.20) -2 500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -50
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 8
Löneglidningsbesparing -18
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -43
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -62
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -35
Temporär sänkning av StPL-avgiften -44
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Sammanlagt -2 450

2017 budget 6 407 000
2016 II tilläggsb. -36 000
2016 budget 8 857 000
2015 bokslut 8 994 000