Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
              01. Energimyndighetens omkostnader
              20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi
              40. Energistöd
              41. Investeringsstöd för LNG-terminaler
              42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen
              43. Kyotomekanismerna
              44. Produktionsstöd för förnybar energi
              45. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik
              46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 407 000 euro.

Förklaring: Energimyndigheten sköter verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken, och dessa är de uppgifter som myndigheten har enligt lagstiftningen och som gäller tillsynen över och främjandet av energimarknaden och klimatmålen. Energimyndigheten ansvarar för tillsynen över och främjandet av energimarknaden, dvs. el- och naturgasnätverksamheten, samt parti- och detaljhandelsmarknaden för el och naturgas. I fråga om klimatmålen har myndigheten ansvar för utsläppshandeln, stödsystemen för förnybar energi, hållbarhetskriterierna för biobränslen samt tillsynen över och främjandet av energieffektiviteten. Myndigheten har också andra verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2017:

Effektivitet

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
El- och gasmarknaden fungerar effektivt och möjliggör en hög leveranssäkerhet samt skäliga och konkurrenskraftiga priser   
— Beloppet av investeringar i eldistributionsnät i enlighet med tillsynsförfarandena, mn € -> 700> 750
— Kundernas aktivitet på detaljhandelsmarknaden när det gäller byte av elförsäljare, % 11,4> 11> 12
Klimatmålen förverkligas kostnadseffektivt med hjälp av utsläppshandeln, förnybar energi och energieffektivitet    
— Andelen el som producerats med förnybara energikällor, % 35,9> 33> 35
— Kumulativ energibesparing beräknad enligt artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, TWh -> 25> 31

Funktionell effektivitet

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Digitalisering av myndighetens ärendehanteringsprocess    
— Andelen elektroniska registreringar av alla registreringar, % 53> 65> 70
Smidigare tillståndsprocesser vid myndigheten och servicelöftet i fråga om dem    
— Fastställande av servicelöftena i fråga om myndighetens tillståndsprocesser-Fastställda-
Lönsamheten i fråga om tillsynen över energimarknaden    
— Omkostnaderna för tillsynen över el- och naturgasmarknaden enligt den sammanlagda förbrukningen av el och naturgas, c/kWh 0,0033< 0,0034< 0,0033
Lönsamheten i fråga om främjande av klimatmålen   
— Omkostnaderna för förvaltningen av utsläppshandeln per anläggning som omfattas av utsläppshandeln, €/anläggning 2 723< 3 000< 2 950
— Omkostnaderna för förvaltningen av produktionsstöden för förnybar energi enligt den el som produceras i de anläggningar som omfattas av systemet, €/MWh 0,35< 0,33< 0,32
Kundernas tillfredsställelse med myndighetens verksamhet   
— Helhetsbetyg enligt en enkät för kunder och intressentgrupper, skalan 1—5 3,52> 3,65> 3,65

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken70,66972
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,53,8> 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter9 37210 4577 907
Bruttoinkomster1 8061 6001 500
Nettoutgifter7 5668 8576 407
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år322  
— överförts till följande år1 750  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Elnätsinnehavarnas andel av finansieringen av informationspunkten165
Finansiering till verkställighetsuppgifter inom kompensationssystemet för utsläppshandelns indirekta kostnader140
Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (överföring till moment 32.60.20)-2 500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-50
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror8
Löneglidningsbesparing-18
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-43
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-7
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-62
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-35
Temporär sänkning av StPL-avgiften-44
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt-2 450

2017 budget6 407 000
2016 II tilläggsb.-36 000
2016 budget8 857 000
2015 bokslut8 994 000