Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
              05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              52. Lönegaranti
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 731 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

2) för rekrytering av projektpersonal motsvarande högst ett årsverke till Konkurrens- och konsumentverket

3) för utveckling och utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och till produktion av material samt till ett rapporteringssystem.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen syftar till att underlätta gäldenärernas ställning vid kreditarrangemang samt stödja större livskompetens hos gäldenärerna och förebygga utslagning.

Den ersättning som betalas för ordnandet av tjänsterna bestäms enligt de grunder som arbets- och näringsministeriet fastställt så att ersättningen motsvarar de ändamålsenliga utgifter som föranleds av produktionen av tjänsterna. Ersättningen betalas till en kommun eller en annan serviceproducent som har ingått ett avtal med regionförvaltningsverket. Om kommunen inte ordnar rådgivning ska regionförvaltningsverket ordna rådgivning på något annat sätt, t.ex. som en köpt tjänst. Utbetalningen av ersättningen till kommunerna sköts av Konkurrens- och konsumentverket och utbetalningen av ersättningen till övriga serviceproducenter av regionförvaltningsverket.

Bedömning av fördelningen av resurserna

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Anställda inom den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen (årsv.)149143143
Statens ersättning för kostnaderna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, %675555

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för verksamheten för 2017:

  • — Den genomsnittliga kötiden för nya kunder är högst 60 dagar (utfall 2015: 81 % av enheterna uppnådde målet för väntetiden).

2017 budget4 731 000
2016 budget4 731 000
2015 bokslut5 731 000