Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
              05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              52. Lönegaranti
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 482 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos produkter och tjänster och vid gruvor och andra produktionsanläggningar, och övervakar och främjar konsumentsäkerhet samt kemikaliers säkerhet och kvalitet. Tukes främjar mineralhantering och tillhandahåller ackrediteringstjänster som påvisar kompetensen och tillförlitligheten hos den ackrediterade verksamheten. Målet är att förebygga skador på personer, egendom och miljön, förebygga olägenheter för hälsan och miljön, säkerställa att varor och tjänster som släpps ut på marknaden överensstämmer med föreskrivna krav och att dra tillbaka produkter och tjänster som är farliga eller i övrigt strider mot föreskrifterna. Verksamheten inriktas på industrin, handeln, primärproduktionen, verksamhetsutövarna, serviceproducenterna, den offentliga förvaltningen och enskilda medborgare.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet och i fråga om tillsynen över räddningsväsendets anordningar inrikesministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier dessutom de övriga styrande ministerierna (jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2017:

Effekter

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Företagens riskhantering ligger på en godtagbar nivå   
— Anläggningar som producerar kemikalier och sprängämnen där riskhanteringen ligger på en godtagbar nivå, andelen av tillsynsobjekten (%)616060
Allvarligt bristfälliga produkter på marknaden    
— Medelvärde under fem år av den procentuella andel produkter som vid marknadstillsynen visat sig vara allvarligt bristfälliga (%)18,8< 19< 19

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Tillsynen är riskbaserad och effektiv   
— Tillstånd, anmälningar, kontroller, tillsynsbesök40 28643 74142 150
— Företagen upplever att produkttillsynen är effektiv (%)1)909090
— Graden av digitalisering av tillstånds- och anmälningsprocesserna (%)354570

1) Consumer Conditions Scoreboard (CCS), andelen minutförsäljare som anser att myndigheterna aktivt övervakar att lagstiftningen om produktsäkerhet iakttas.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken 239268268
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,43,53,5

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer6 6966 2256 180
Intäkter sammanlagt6 6966 2256 180
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet2 9622 6402 600
Intäkter sammanlagt6 6966 2256 180
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader4 3644 3554 300
— andel av samkostnaderna1 7521 8701 880
Kostnader sammanlagt6 1166 2256 180
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)580--
Kostnadsmotsvarighet, %109100100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter21 11023 58623 137
Bruttoinkomster3 8773 8053 655
Nettoutgifter17 23319 78119 482
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år973  
— överförts till följande år2 417  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring från moment 28.40.01)42
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring från moment 28.90.30)433
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-139
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-40
Löneglidningsbesparing-50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-89
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-21
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-201
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-98
Temporär sänkning av StPL-avgiften-127
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-6
Sammanlagt-299

2017 budget19 482 000
2016 II tilläggsb.-134 000
2016 budget19 781 000
2015 bokslut18 677 000