Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 482 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring:Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos produkter och tjänster och vid gruvor och andra produktionsanläggningar, och övervakar och främjar konsumentsäkerhet samt kemikaliers säkerhet och kvalitet. Tukes främjar mineralhantering och tillhandahåller ackrediteringstjänster som påvisar kompetensen och tillförlitligheten hos den ackrediterade verksamheten. Målet är att förebygga skador på personer, egendom och miljön, förebygga olägenheter för hälsan och miljön, säkerställa att varor och tjänster som släpps ut på marknaden överensstämmer med föreskrivna krav och att dra tillbaka produkter och tjänster som är farliga eller i övrigt strider mot föreskrifterna. Verksamheten inriktas på industrin, handeln, primärproduktionen, verksamhetsutövarna, serviceproducenterna, den offentliga förvaltningen och enskilda medborgare.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet och i fråga om tillsynen över räddningsväsendets anordningar inrikesministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier dessutom de övriga styrande ministerierna (jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2017:

Effekter

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Företagens riskhantering ligger på en godtagbar nivå      
— Anläggningar som producerar kemikalier och sprängämnen där riskhanteringen ligger på en godtagbar nivå, andelen av tillsynsobjekten (%) 61 60 60
Allvarligt bristfälliga produkter på marknaden      
— Medelvärde under fem år av den procentuella andel produkter som vid marknadstillsynen visat sig vara allvarligt bristfälliga (%) 18,8 < 19 < 19

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Tillsynen är riskbaserad och effektiv      
— Tillstånd, anmälningar, kontroller, tillsynsbesök 40 286 43 741 42 150
— Företagen upplever att produkttillsynen är effektiv (%)1) 90 90 90
— Graden av digitalisering av tillstånds- och anmälningsprocesserna (%) 35 45 70

1) Consumer Conditions Scoreboard (CCS), andelen minutförsäljare som anser att myndigheterna aktivt övervakar att lagstiftningen om produktsäkerhet iakttas.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Utvecklingen av årsverken 239 268 268
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,4 3,5 3,5

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 696 6 225 6 180
Intäkter sammanlagt 6 696 6 225 6 180
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 2 962 2 640 2 600
Intäkter sammanlagt 6 696 6 225 6 180
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 364 4 355 4 300
— andel av samkostnaderna 1 752 1 870 1 880
Kostnader sammanlagt 6 116 6 225 6 180
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 580 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 109 100 100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 110 23 586 23 137
Bruttoinkomster 3 877 3 805 3 655
Nettoutgifter 17 233 19 781 19 482
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 973    
— överförts till följande år 2 417    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring från moment 28.40.01) 42
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring från moment 28.90.30) 433
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -139
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -40
Löneglidningsbesparing -50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -89
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -21
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -201
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -98
Temporär sänkning av StPL-avgiften -127
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -6
Sammanlagt -299

2017 budget 19 482 000
2016 II tilläggsb. -134 000
2016 budget 19 781 000
2015 bokslut 18 677 000