Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
              05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              52. Lönegaranti
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 619 000 euro.

Förklaring: Konkurrens- och konsumentverket främjar marknadens funktionsduglighet. Målet är att trygga en sund och fungerande konkurrens och att öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som i offentlig verksamhet och att se till att företagen handlar ansvarsfullt och att konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar samt att störningssituationer snabbt kan redas ut. Verket sköter även de övervakningsuppgifter som hör till konsumentombudsmannen. Dessutom arbetar verket allmänt för en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning och sköter de internationella uppgifter som tilldelats verket.

Konkurrensverket skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och för ny och sund företagsverksamhet. Den ekonomiska konkurrensen styr ekonomin mot förnyelse och skapar incitament för innovationer och investeringar. Konsumenternas förtroende för verksamhetsmiljön och aktörerna på marknaden skapar förutsättningar för ökad privat efterfrågan. Genom konkurrens- och konsumentpolitiska åtgärder och samarbete med de övriga myndigheterna bekämpas den grå ekonomin.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning om ett upphandlingsförfarande.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2017:

Effekter

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Konkurrensintensiteten på hemmamarknaden i Finland ökar   
— konkurrensintensiteten på hemmamarknaden/Finlands positionering i förhållande till andra länder89/14070/14060/140
Finländarna får ökat förtroende för näthandeln på EU:s inre marknad   
— andelen finländare som har förtroende för näthandeln på EU:s inre marknad- 55 %57 %

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller    
— Intressentgruppernas bedömning (1—5)3,8> 4,0> 4,0
Genom övervakning av företagsköp förhindras effektivt konkurrensproblem som beror på koncentration   
— Intressentgruppernas bedömning (skala 1—5)3,6> 3,7> 3,7
Genom konsumentombudsmannens åtgärder ändrar näringsidkarna sitt beteende i samklang med konsumentskyddslagstiftningen   
— Fall där ett företag har ändrat sin verksamhet i samklang med konsumentskyddslagstiftningen (st.)291130130

Uppskattad fördelning av årsverken sektorsvis

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Främjande av marknadernas funktion28,925,532,5
Konkurrensövervakning53,152,052,0
Konsumentombudsmannens tillsyn och annat konsumentskydd33,932,532,5
Förvaltningstjänster20,417,017,0
Sammanlagt136,3127134

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken 136127134
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,3> 3,4> 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter11 56410 72811 254
Bruttoinkomster648670635
Nettoutgifter10 91610 05810 619
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 260  
— överförts till följande år1 164  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tillsyns- och utvärderingsuppgifter (offentlig upphandling)1 000
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-87
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-51
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-13
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-133
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-62
Temporär sänkning av StPL-avgiften-89
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt561

2017 budget10 619 000
2016 II tilläggsb.-89 000
2016 budget10 058 000
2015 bokslut10 820 000