Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 422 200 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

1) för upphandling av sakkunnigbedömningar, prövning, arbetsträning, arbetskraftsutbildning och tjänster för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar

2) till ersättning av lönekostnader för avlöning av arbetslösa arbetssökande motsvarande högst 500 årsverken vid statliga ämbetsverk eller inrättningar. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 3 100 euro i månaden, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts

3) till betalning av den lönesubvention som avses i 7 kap. 9 § 1 mom. i lagen till ett belopp av högst 3 000 årsverken. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 800 euro i månaden, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts

4) till betalning av tilläggsstöd till kommunerna samt annan lönesubvention än sådan som avses i 3 punkten. Det belopp i form av lönesubvention utan semesterpeng som betalas för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 400 euro i månaden, utöver vilket högst den procentandel av semesterpengen som anges i beslutet om lönesubvention ersätts

5) till betalning av startpeng till andra personer än dem som inlett företagsverksamhet som arbetslösa

6) till kostnader för försäkringsskydd.

Anslaget får också användas

1) för anskaffning av utbildning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

2) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande

3) för genomförande av det nya sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag enligt regeringsprogrammet

4) till regionala försök inom arbetskrafts- och företagsservicen. Ansvaret för att ordna offentlig arbetskrafts- och företagsservice överförs inom försöksområdena till aktörer på landskapsnivå. Inom försöksområdena kan man avvika från bl.a. den gällande lagstiftningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

5) till betalning av utgifter för serviceutveckling och serviceförsök och utgifter för information om arbetskraftspolitisk utbildning samt till avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke

6) för utgifter för köpta arbetsförmedlingstjänster och företagstjänster som upphandlas hos privata förmedlare och andra partner samt för anslutna utgifter för marknadsföring.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen.

Fullmakt

År 2017 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter 2017 till ett belopp av högst 127 800 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Sakkunnigbedömningar 3 500 000
Arbetsprövning och arbetsträning 33 879 000
   
Upphandling av arbetskraftsutbildning  
— Yrkesutbildning 146 615 000
— Integrationsutbildning 98 106 000
Utbildning som anskaffas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 700 000
Sammanlagt 246 421 000
   
Startpeng 13 550 000
   
Lönesubventionerat arbete  
— Statsförvaltningen 12 420 000
— Kommuner och samkommuner 23 620 000
— Privata sektorn 59 060 000
Sammanlagt 95 100 000
   
Sysselsättningspolitiskt understöd 10 500 000
Upphandling av utvecklingstjänster för företagsverksamhet 10 000 000
Ersättningar 2 000 000
Försäkringsskydd 950 000
Utgifter för serviceutveckling och serviceförsök 1 300 000
Sysselsättning och konkurrenskraft: Privata arbetsförmedlingstjänster 5 000 000
Totalt 422 200 000

Försörjningen under utbildningstiden för dem som deltar i arbetskraftsutbildning och arbetsträning tryggas med medel under moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel.

Samhälleliga effektmål

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
— andelen arbetslösa efter 3 månaders yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, % 43,5 37 < 39
— andelen arbetslösa efter 3 månaders lönesubventionerat arbete, % 47,4 45 < 46
— andelen arbetslösa efter 3 månaders integrationsutbildning, % 34 - < 34

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
           
Arbetskraftsutbildning          
Förbindelser som ingåtts före 2017 114 073 29 003 1 100 - 144 176
Förbindelser 2017 - 102 200 23 000 2 600 127 800
Utgifter sammanlagt 114 073 131 203 24 100 2 600 271 976

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Akuta anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin (regeringsprogr. 2015 -20 000
Arbetskarriäravtalets inverkan 5 800
Beaktande av dem som deltar i grundläggande utbildning och förberedande utbildning för invandrare vid dimensioneringen -7 385
Besparing av indexbundna utgifter -200
Bortfall av en EFG-finansieringspost av engångsnatur -5 136
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Utbildning Nord) -30
Integrationsutbildning 14 856
Utvidgad användning av arbetslöshetsförmåner till aktiveringsåtgärder (överföring till moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52) -151 100
Sammanlagt -163 195

2017 budget 422 200 000
2016 II tilläggsb. 13 100 000
2016 budget 585 395 000
2015 bokslut 588 299 000