Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 173 131 000 euro.

Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2017:

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetsgivarkunder (%) 58 > 69 > 67
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetssökandekunder (%) 62 > 65 > 67

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Utvecklingen av årsverken 2 793 2 748 2 689
— årsverken under omkostnadsmomentet 2 418 2 348 2 289
— årsverken under övriga moment 375 400 400
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,2 > 3,2 > 3,2

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 155 955 165 517 173 531
Bruttoinkomster 603 400 400
Nettoutgifter 155 352 165 117 173 131
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 694    
— överförts till följande år 6 828    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effektivisering av arbetskraftsservicen som helhet (sysselsättningspaketet) 17 000
Integration av asylsökande som fått uppehållstillstånd (-27 årsverken) -1 330
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring till moment 28.30.03) -228
Översättnings- och tolktjänster samt utbildningen av personer som sköter uppgifterna -1 330
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -1 169
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 47
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -350
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -730
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -176
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1 777
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -826
Temporär sänkning av StPL-avgiften -1 117
Sammanlagt 8 014

2017 budget 173 131 000
2016 II tilläggsb. -1 008 000
2016 budget 165 117 000
2015 bokslut 153 486 000