Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 29 500 000 euro.

Anslaget får användas för att höja Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas för att utveckla och diversifiera den finska kapitalinvesteringsmarknaden genom marknadsbaserade investeringar i sådana kapitalinvesteringsfonder som investerar i finländska tillväxtföretag.

Finlands Industriinvestering Ab:s placeringsverksamhet riktas särskilt till finansiering av venture-fasen med tyngdpunkten på den tidiga tillväxtfasen (senare venture). De viktigaste tyngdpunkterna i placeringsverksamheten är att öka storleken på de venture-fonder som finns i Finland och venture-fonder som upprättats av nya förvaltningsbolag och förvaltningsteam. Dessutom får medel riktas till tillväxtfonder (exempelvis mezzaninfonder och små buyout-fonder för små och medelstora företag) samt fonder eller investeringsprogram som syftar till att kanalisera den EU-finansiering som främjar tillväxten i Finland (särskilt Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska investeringsfonden). Investeringsverksamheten syftar till att vara ekonomiskt lönsam och de medel som anvisats för verksamheten kan när de återförs från investeringarna användas för nya investeringar i tillväxtföretag.

Avsikten är att anslaget ska fördelas på 3—6 fondplaceringar åren 2017—2019. Investeringsverksamhetens effektivitet följs upp årligen bl.a. när det gäller målbolagens tillväxt och antalet arbetstillfällen.

Samhälleliga effekter

— Det bedöms att målfonderna med hjälp av anslaget utöver den offentliga finansieringen kommer att ta in sammanlagt minst 100—200 miljoner euro i privat och globalt kapital. Detta innebär att nytt riskkapital kan kanaliseras till finländska tillväxtföretag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.40) -500
Sammanlagt -500

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 29 500 000
2016 budget 30 000 000
2015 bokslut 105 000 000