Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 139 900 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, för företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för inledande av verksamheten i sådana företagsacceleratorer och företag som samlar in medel till riskkapitalfonder som främst tjänar nystartade innovativa företag.

Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektets genomförande eller det ekonomiska utnyttjandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Tekes rätt att på ansökan av låntagaren ändra lånevillkoren på det sätt som närmare bestäms genom statsrådets förordning.

Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.

Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2017 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 146 823 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får 2017 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 50 000 000 euro.

Förklaring:Med lånen sporras företag och andra sammanslutningar till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma teknologi-, forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram som har som mål att påskynda utvecklingen samt att höja förädlingsvärdet och produktiviteten.

Finansiering beviljas särskilt

  • — till företag och andra sammanslutningar för forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja utvecklingen och förbättringen av internationellt konkurrenskraftiga produkter, produktionsmetoder och tjänster
  • — för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till nyttiggörande av ny teknik och kompetens samt till utveckling av energiekonomi och miljö- och välfärdsteknologier inom industrin och i samband med tjänster
  • — för startande av affärsverksamheter vid nystartade innovativa företag samt nya affärsverksamheter vid redan verksamma företag och för främjande av företagsekonomiskt nyttiggörande av forsknings- och utvecklingsverksamheten och dess resultat
  • — för marknadsnära, riskfyllda utvecklings-, pilot- och demonstrationsprojekt
  • — för utveckling av innovativa produktionssätt och testning av dem i pilot- eller demonstrationsskala samt till försöksproduktion
  • — till små och medelstora företag för teknologianskaffningar och anskaffning av industriella rättigheter och innovationstjänster som en del av ett forsknings-, produktutvecklings- eller innovationsprojekt.

Inkomsterna av återbetalning av lån har antecknats under moment 15.01.04 och räntorna under moment 13.01.05.

Effektmålen har angetts i samband med moment 32.20.40.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 2021— Sammanlagt
fr.o.m.
2017
             
Förbindelser som ingåtts före 2017 81 350 24 925 8 020 1 900 475 116 670
Förbindelser 2017 58 550 52 760 19 980 11 133 4 400 146 823
Utgifter sammanlagt 139 900 77 685 28 000 13 033 4 875 263 493

Innovationsfinansieringsverket Tekes lånestock

  2013 2014 2015
       
Den lånestock som sköts av Statskontoret i slutet av året, mn euro 683,5 721,7 751,5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av betalningsanslagen -1 800
Sammanlagt -1 800

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 139 900 000
2016 budget 141 700 000
2015 bokslut 132 219 373