Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 82 462 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådana kostnader som föranleds Statskontoret för skyddsåtgärder mot ränte- och valutarisker i fråga om refinansieringslån som beviljats åren 2009—2015.

Förklaring:Modellen för refinansiering av exporten tillämpades åren 2009—2015 och därefter föranleds staten inkomster av/utgifter för skyddsåtgärder tills krediterna har amorterats, alltså uppskattningsvis till 2026.

Finlands Exportkredit Ab refinansierade inom ramen för refinansieringsmodellen för exportprojekt och på OECD-villkor köparkrediter som finländska eller utländska kreditinstitut eller finansiella institut har ordnat för export av finländska kapitalvaror. Refinansieringen genomfördes med hjälp av lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab.

Återbetalningen av lånet till kreditinstitutet följer samma tidsplan som återbetalningen av refinansieringen till Finlands Exportkredit Ab. Det maximala beloppet av Finlands Exportkredit Ab:s finansieringsandel är beloppet av den exportkredit som beviljats på OECD-villkor, förutsatt att Finnvera Abp har ställt full garanti för den kredit som Finlands Exportkredit Ab beviljat. Ett ytterligare villkor är att den bank som beviljats refinansiering i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på soliditet och ekonomisk funktionsförmåga.

Det tillfälliga systemet för refinansiering av exporten har ersatts genom ett kreditbaserat finansieringssystem för export.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Uttagna lån, mn euro 385,3 - -

Statens utgifter för refinansieringsverksamheten (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 Sammanlagt
           
Utgifter för skyddsåtgärder 82 462 73 217 67 332 60 094 283 105
Sammanlagt 82 462 73 217 67 332 60 094 283 105

Av de köparkrediter som finansieras genom refinansieringsverksamheten får staten inkomster i form av återbetalat kapital och räntor. Refinansieringsverksamheten kan ge staten inkomster av skyddsåtgärder eller föranleda utgifter för skyddsåtgärder. Det sammanlagda nettobeloppet av inkomster av eller utgifter för skyddsåtgärder under budgetåret antecknas vid årets slut antingen under moment 12.32.99 som en inkomst av skyddsåtgärder eller under moment 32.20.80 som en utgift för skyddsåtgärder. År 2015 antecknades inkomster av skyddsåtgärder för 892 202 euro under moment 12.32.99.

Amorteringarna på lån för refinansieringsverksamhet samt kursdifferenserna för lån och derivat intäktsförs under moment 15.01.04 medan ränteintäkterna för lån och derivat intäktsförs under moment 13.01.05. År 2015 var amorteringarna på lånen 402,2 miljoner euro och ränteintäkterna 76,3 miljoner euro.

De beräknade amorteringarna, ränteintäkterna och intäkterna av skyddsåtgärder i fråga om lån för refinansieringen uppgår till sammanlagt 406,7 miljoner euro 2016 och 383,9 miljoner euro 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändringar i kostnaderna för skyddsåtgärder -8 188
Ändringar i valutakurs och räntenivå -15 754
Sammanlagt -23 942

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 82 462 000
2016 budget 106 404 000
2015 bokslut 505 067 841