Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 87 303 000 euro.

Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget

1) för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder, vilket innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet, teknologilicensiering och grundande av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfinansierade forskningsprojekt, samt införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik

2) för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993)

3) för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018)

4) till betalning av medlemsavgiften till internationella byrån för mått och vikt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott.

Förklaring:Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s (VTT) uppgift är att i egenskap av oberoende och objektivt forskningsinstitut främja att forskningen och teknologin tillgodogörs på ett mångsidigt sätt och kommersialiseras inom näringslivet och samhället. Bolaget svarar för den internationella verksamheten i anslutning till sin uppgift. Bolaget kan ha dotterbolag som sköter bolagets uppgifter. För att sköta sina uppgifter bedriver bolaget tillämpad teknologisk forskning och teknologiutveckling samt gör upp prognoser i anslutning till dessa (strategisk forskning), producerar teknologi- och innovationsbaserade forsknings- och experttjänster (forskning på företagsekonomiska grunder), verkar som nationellt metrologiinstitut inom vetenskaplig metrologi, upprätthåller och utvecklar det nationella metrologisystemet och mätnormalsystemet och den nationella kalibreringstjänsten samt bedriver strategisk forskning och forskning på företagsekonomiska grunder inom metrologi.

I forskning av särskilt stor strategisk betydelse är det statliga stödet 100 %.

Moms-kompensationen justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteintaget för bolaget. Kompensationen betalas i euro och baserar sig på uppgifterna i det senast fastställda bokslutet.

VTT driver sina effektmål både genom sina egna program (spetsprogrammen samt programmet iBet (innovative Business from Emerging Technologies)) och genom att delta i offentliga forskningsprojekt (EU, Innovationsfinansieringsverket Tekes, Finlands Akademi, finansieringsinstrumentet för strategisk forskning samt statsrådets kanslis utrednings- och forskningsverksamhet) där ny kompetens utvecklas. Huvuddelen av statsunderstödet används som självfinansieringsandel i dessa offentliga forskningsprojekt. Det huvudsakliga verktyget för förnyelse vid VTT är iBet-programmet, inom ramen för vilket man skapar nya lösningar som kommer att ha betydande teknologiska, industriella och samhälleliga effekter på 5—10 års sikt. VTT:s forskningsverksamhet bidrar till att främja den finska industrins livskraft och konkurrenskraft genom att ge upphov till tillämpad teknologisk forskning och tillämpade teknologiska innovationer.

Statsunderstödet inriktas på helheter med stort genomslag (%)

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Spetsprogram 54 50—60 50—60
Kompetensutveckling 41 35—55 35—55
Förnyelse (programmet Emerging Technologies) 5 5 5

Effekter

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
VTT är en visionär aktör och genom dess forskningsmässiga kunnande av världsklass skapas förutsättningar för näringslivets och samhällets framtida konkurrenskraft och välfärd      
— Företagens finansieringsandel i VTT:s spetsprogram, (%) 21 23—28 23—28
VTT är särskilt framgångsrikt när det gäller att utverka forsknings- och innovationsfinansiering från EU och de finländska företagens nätverksbildare för EU-projekt      
— intäkter av forskningsfinansiering från EU (mn euro) 28 30—32 30—35
VTT:s kundföretag växer och internationaliseras genom att utnyttja och kommersialisera VTT:s forskningsresultat och kompetens inom innovationer      
— Forskningsresultat som har nyttiggjorts/ska nyttiggöras kommersiellt eller inom produktion när det varit målet med projektet, (enkät om kundupplevd effektivitet, % av dem som svarade) 79 85—95 85—95
VTT stöder utnyttjande av ny information och kompetens samt införande av ny teknik i näringslivet inom de spetsområden som valts ut i ett strategiskt samarbete med universiteten och forskningsinrättningarna      
— VTT:s roll inom teknologiutveckling och främjande av införande av ny teknik, (enkät om kundupplevd effektivitet 1—5), medelvärde 3,8 3,8—4,0 3,8—4,0

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänt understöd till basfinansiering 70 768
Mervärdesskattekompensation 16 300
Allmänt understöd för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018) 160
Allmänt understöd för medlemsavgifter 75
Sammanlagt 87 303

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett avdrag av engångsnatur 2 000
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -6 467
Sammanlagt -4 467

2017 budget 87 303 000
2016 budget 91 770 000
2015 bokslut 130 188 000