Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. (32.01.41) Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. (32.01.42) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 40 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011)

2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för att skydda ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal

3) till betalning av förvaltningsarvode till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab (1136/1996)

4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Genom räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter säkerställs det att de finländska exportföretagen förfogar över en motsvarande finansiell mekanism för export och fartygsleveranser som exportörerna i våra viktigaste konkurrentländer. Med hjälp av denna mekanism förbättras de finländska exportföretagens utsikter till framgång i anbudstävlingar som gäller kapitalvaruexport och fartygsleveranser. Samtidigt hjälper man exportörerna, de inhemska skeppsvarven och underleverantörerna att generera arbetstillfällen.

Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab ingå ränteutjämningsavtal och -beslut till ett kapitalbelopp på högst 13 000 miljoner euro och fatta finansieringsbeslut som gäller krediter med fast ränta som beviljas på OECD-villkor till ett kapitalbelopp på högst 13 000 miljoner euro.

Vid beräkningen av bevillningsfullmaktens användningsgrad beaktas i fråga om ränteutjämningsavtalen och -besluten det oförfallna kapitalet till dess fulla belopp, och i fråga om anbud 50 % av kapitalbeloppet.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut som gäller nya exportkrediter (mn euro)6847001 000
Antal beviljade ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut i slutet av året (mn euro)3 7004 4005 400

Utgifter som föranleds staten på grund av ränteutjämningsavtalen (1 000 euro)

 2017201820192020Sammanlagt
fr.o.m.
2017
      
Räntestöd för exportkrediter15 80021 20020 30017 80075 100
Utgifter för skyddsåtgärder24 50021 10020 00016 40082 000
Utgifter sammanlagt40 30042 300 40 300 34 200157 100

Ränteutjämningsavtalen och skyddet mot ränte- och valutarisker ger utöver utgifterna upphov till räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder till staten som intäktsförs under moment 12.32.99. År 2015 uppgick de räntegottgörelser som inflöt till staten till sammanlagt 26,3 miljoner euro, och ränteutjämningsverksamheten uppvisade ett överskott på 16,4 miljoner euro. De räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflyter till staten från ränteutjämningsverksamheten bedöms uppgå till sammanlagt 21,5 miljoner euro 2016 och 27,9 miljoner euro 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valutakursändringar, ökning av lånestocken och ändringar i skyddskostnaderna 20 100
Sammanlagt20 100

2017 budget40 300 000
2016 budget20 200 000
2015 bokslut9 885 589