Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 64 643 000 euro.

Anslaget får användas för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet, i enlighet med den kredit- och borgensförlustförbindelse som statsrådet har ingått.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Statsrådet har med stöd av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) ingått en förbindelse om att staten, enligt villkoren i förbindelsen, ersätter Finnvera Abp för kreditförluster som gäller de krediter och borgensförbindelser som bolaget har beviljat från och med den 1 januari 1999. Kredit- och borgensförluster på krediter och borgensförbindelser som Utvecklingsområdesfonden Ab har beviljat före denna tidpunkt ersätts enligt de förbindelser som statsrådet har ingått med stöd av lagen om Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab benämnda aktiebolag (65/1971). Statens ersättningsandel i Finnvera Abp:s kreditförluster är enligt de kredit- och borgensförlustförbindelser som staten ingått 35—80 %, beroende på stödområdet, företagstypen och det finansiella instrument som använts.

Finnvera Abp korrigerar de marknadsmisslyckanden som föreligger inom företagsfinansieringen och riktar sin finansiering till etablering av företagsverksamheten och till företagens tillväxt och internationalisering.

Ersättningarna för kreditförluster gör det möjligt för Finnvera Abp att bevilja lån och ställa borgen också när företagets säkerhet är otillräcklig. År 2017 bedöms Finnvera Abp fatta ca 9 000 finansieringsbeslut och bevilja sådana lån och ställa sådan borgen för företagsverksamhet som omfattas av kredit- och borgensförlustförbindelsen till ett belopp av ca 1,1 miljarder euro för integrerade projekt på ca 2,2 miljarder euro, varav Finnvera Abp:s andel är något under 50 % och bankernas och den övriga finansieringens andel något över 50 %. Finnvera Abp har ca 29 000 kunder varav ca 90 % är företag med mindre än tio anställda. Finnvera Abp finansierade 2015 mer än 2 100 växande företag, och volymen förväntas ligga på samma nivå 2017.

Effekter

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Antal nyetablerade företag, st. 3 556 3 500 3 500
Antal nya arbetstillfällen som Finnvera Abp främjat, st. 8 624 8 000 8 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av utbetalningarna -452
Sparbeslut (räntestöd) -400
Sysselsättning och konkurrenskraft: Programmet för juniorkrediter 3 000
Ökning av utbetalningarna: Höjning av ersättningsprocenten för förluster utanför stödområdena till 55 % 306
Ökning och utvidgning av fullmakter för finansiering 5 454
Sammanlagt 7 908

2017 budget 64 643 000
2016 budget 56 735 000
2015 bokslut 90 497 129