Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. (32.01.41) Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. (32.01.42) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

43. (32.01.42) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 43 000 000 euro.

I enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse får anslaget användas till företags, högskolors, statliga forskningsinstituts och kommunala organisationers ekonomiska verksamhet

1) för ökat samarbete mellan forskning och näringsliv för att kommersialisera innovationer

2) för att utveckla cleantech-lösningar i små och medelstora företag

3) för att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom bioekonomin

4) för piloter och demonstrationer av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar.

Anslaget får också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning.

Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering vid bryggfinansiering i samband med Tekes-bidrag.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Genomförandet av de strategiska målen i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram stöds genom spetsprojekt åren 2016—2018. År 2017 anvisas av finansieringen av fokusområdena konkurrenskraft och sysselsättning, kompetens och utbildning samt bioekonomi och ren energi 43 000 000 euro för utveckling, piloter och demonstrationer av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt för åtgärder för att öka samarbetet mellan forskningen och näringslivet i syfte att kommersialisera innovationer. Införandet av nya innovationer inom bioekonomi och cleantech påskyndas genom försöksprojekt och genom innovativa offentliga upphandlingar.

Mål
  • — Nya arbetstillfällen uppstår i takt med att den hållbara användningen av naturtillgångarna ökar och cleantechsektorn växer
  • — Små och medelstora förtag som utvecklar bioekonomiska lösningar och cleantech-lösningar ökar sin exportverksamhet
  • — Tekes påskyndar framtagandet av sådana kunskaper, nätverk och forskningsresultat som ger ekonomisk och samhällelig nytta och främjar deras snabba spridning och nyttiggörande inom näringslivet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Kommersialisering av forskningsresultat20 000 000
Cleantech-lösningar i tillväxtorienterade små och medelstora företag8 000 000
Nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom bioekonomi12 000 000
Piloter inom cleantech2 000 000
Demonstreringar av sanering av förorenade markområden1 000 000
Sammanlagt43 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bioekonomi och ren energi: Nya produkter, tjänster och affärsmodeller5 000
Kompetens och utbildning: Kommersialisering av forskningsresultat6 000
Sysselsättning och konkurrenskraft: Påskyndande av cleantech-lösningar i tillväxtorienterade små och medelstora företag2 000
Sammanlagt13 000

2017 budget43 000 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget30 000 000