Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. (32.01.41) Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. (32.01.42) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) på de grunder som anges i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för genomförandet av programmet Innovativa städer, inklusive åtgärder i anslutning till detta som vidtas av företag, kommuner, samkommuner, allmännyttiga samfund samt statens ämbetsverk och inrättningar

2) för andra utvecklingsåtgärder som främjar innovationskluster och innovationsekosystem

3) till avlöning av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med anslaget ökas samarbetet mellan de största stadsregionerna och staten i syfte att skapa attraktiva innovationskluster i Finland. Med anslaget skapas även starka, regionala innovationskluster som nätverkar både inom och utom Finland. Samarbetet innebär att de nationella riktlinjerna och de lokala utvecklingsstrategierna blir enhetliga och att resurser riktas till utvalda tematiska fokusområden.

Den viktigaste åtgärden är programmet Innovativa städer (INKA), för vilket man fastställt fem nationellt betydelsefulla tematiska fokusområden: Bioekonomi, Hållbara energilösningar, Cybersäkerhet, Hälsan i framtiden samt Smart stad och industri i förnyelse. Tolv stadsregioner har utsetts att genomföra programmet. I enlighet med målen i regeringsprogrammet avslutas INKA-programmet 2017. På grund av de minskande anslagen omfördelas åtgärderna på de projekt som har det största genomslaget.

Inom INKA-programmet används anslaget för att öka samarbetet mellan de olika aktörerna i regionen, aktivera företagen och bereda omfattande projekthelheter samt för forsknings- och utvecklingsprojekt i företag, högskolor, kommuner, samkommuner och i allmännyttiga samfund och statens ämbetsverk och inrättningar. Genom projekten främjas utvecklings- och testmiljöer som möjliggör samarbete mellan användare, företag och offentliga aktörer och pilotgenomförande av lösningar för att skapa ny affärsverksamhet. Målet är att utnyttja stora framtidsinvesteringar i stadsregionerna som test- och demonstrationsmiljöer för innovationer.

Samhälleliga effekter
  • — I innovationsklustren uppkommer ny kompetensorienterad, internationellt konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på samarbete mellan näringslivet och aktörerna inom den offentliga sektorn
  • — Urbana miljöer görs till attraktiva test- och utvecklingsplattformer för innovationer
  • — Integreringen av innovationsaktörerna i nationella och globala innovations- och affärsnätverk stärks.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (sjöfartsindustrin)-2 724
Sparbeslut -2 000
Sammanlagt-4 724

2017 budget2 300 000
2016 budget7 024 000
2015 bokslut9 800 000